Nguyễn Quốc Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về thực hiện các giải pháp đẩy mạnh công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 04/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 04/2009/CT-UBND Bình
Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 05/2008/QĐ-UBND về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Bình Thạnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 05/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 05/2008/QĐ-UBND Bình
Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Bình Thạnh từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chỉ thị 09/2007/CT-UBND về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quận Bình Thạnh từ nay đến cuối năm 2007 và đầu năm 2008 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 09/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 09/2007/CT-UBND Bình
Chỉ thị 08/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Chỉ thị 08/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 08/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/CT-UBND Bình Thạnh,
Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 18/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 18/2007/QĐ-UBND Bình
Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 10/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 10/2007/QĐ-UBND Bình
Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Y tế Dự phòng quận Bình Thạnh do Uỷ ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11/2007/QĐ-UBND Bình
Quyết định 09/2007/QĐ-UBND thành lập Phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND thành lập Phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 09/2007/QĐ-UBND Bình
Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 13/2007/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của phòng y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 13/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 13/2007/QĐ-UBND Bình
Quyết định 9640/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 9640/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 9640/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 9640/2006/QĐ-UBND Bình
Quyết định 4157/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 4157/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 4157/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4157/2006/QĐ-UBND Bình
Quyết định 4156/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, đổi tên Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh thành Trung tâm văn hóa - thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 4156/2006/QĐ-UBND điều chỉnh, đổi tên Trung tâm văn hóa quận Bình Thạnh thành Trung tâm văn hóa - thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 4156/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 4156/2006/QĐ-UBND Bình
Quyết định 3731/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học cơ sở bán công Trương Công Định thành trường trung học cơ sở Trương Công Định - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 3731/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi trường trung học cơ sở bán công Trương Công Định thành trường trung học cơ sở Trương Công Định - quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 3731/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 3731/2006/QĐ-UBND Bình
Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 2995/2006/QĐ-UBND điều chỉnh hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự Quận Bình Thạnh năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 2995/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2995/2006/QĐ-UBND Bình
Quyết định 2769/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thành viên hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 13 thuộc công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 2769/2006/QĐ-UBND điều chỉnh thành viên hội đồng đền bù thiệt hại và giải phóng mặt bằng trong việc điều chỉnh, di chuyển nhà ở dân cư, vật kiến trúc và công trình kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở cho người thu nhập thấp tại phường 13 thuộc công ty dịch vụ công ích quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 2769/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Quốc Hùng ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2769/2006/QĐ-UBND Bình

Nguyễn Quốc Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:00:43
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Quốc Hùng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB