Nguyễn Thái Xây, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 04/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế thu, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 04/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/QĐ-UBND Bến
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định bố trí, chỉnh sửa mở lối vào cho các công trình dọc hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định bố trí, chỉnh sửa mở lối vào cho các công trình dọc hai bên tuyến đường đô thị trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2010/QĐ-UBND Bến
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý hệ thống đường đô thị do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 05/2010/QĐ-UBND Bến
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 03/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Bến
Quyết định 01/2010/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Bến
Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 20/2009/QĐ-UBND quy định giá tính thuế đối với tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 20/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 20/2009/QĐ-UBND Bến Tre,
Quyết định 18/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 18/2009/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 03/2009/QĐ-UBND về giá trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 18/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 18/2009/QĐ-UBND Bến Tre,
Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ di dân vùng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xét cấp kinh phí hỗ trợ di dân vùng sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 17/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 17/2009/QĐ-UBND Bến Tre,
Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 07/2009/QĐ-UBND quy định giá tiêu thụ nước sạch của Công ty TNHH 1 thành viên cấp thoát nước Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 07/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 07/2009/QĐ-UBND Bến Tre,
Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 05/2009/CT-UBND về chấn chỉnh công tác xây dựng và thực hiện quy ước ở ấp, khu phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 05/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 05/2009/CT-UBND Bến Tre,
Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 04/2009/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý quỹ đất của nhà nước quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 04/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 04/2009/CT-UBND Bến Tre,
Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 04/2009/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 04/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 04/2009/QĐ-UBND Bến
Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 05/2009/QĐ-UBND về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất than thiêu kết trên địa bàn tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 05/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 05/2009/QĐ-UBND Bến
Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Quyết định 512/QĐ-UBND năm 2009 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2008 đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 512/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thái Xây UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 512/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 18

Nguyễn Thái Xây, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:41:00
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thái Xây

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB