Nguyễn Thế Quang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 3021/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án

Quyết định 3021/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Điều chỉnh chiến lược xuất khẩu của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2001 – 2010, tầm nhìn đến 2015" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3021/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3021/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30 tháng
Quyết định 3022/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án

Quyết định 3022/2006/QĐ-UBND phê duyệt Đề án "Chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm của Thành phố Hà Nội đến 2010" do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3022/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang THU VI?N PHÁP LU?T ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 3022/QĐ-UBND Hà
Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006” thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 3031/QĐ-UBND năm 2006 phê duyệt kế hoạch phân bổ đợt 1 kinh phí “duy trì hệ thống thông tin và các dự án ứng dụng công nghệ thông tin năm 2006” thuộc chương trình công nghệ thông tin của thành phố Hà Nội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3031/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 3031/QĐ-UBND Hà
Quyết định 110/2006/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Địa chính Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 110/2006/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Địa chính Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 110/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:
Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 111/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Địa chính Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 3.Ngày ban hành: 28 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 111/2006/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 108/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 108/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 108/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:
Quyết định 107/2006/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 107/2006/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Khảo sát và Đo đạc Hà Nội thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Khảo sát và Đo đạc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 107/2006/QĐ-UBNgày ban hành: 27 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số: 107/2006/QĐ-UB Hà
Quyết định 105/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 105/2006/QĐ-UBND về việc chuyển đổi Công ty Giống gia súc Hà Nội thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 105/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:
Quyết định 106/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 106/2006/QĐ-UBND phê chuẩn và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Giống gia súc Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 106/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------- Số:
Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 81/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 81/2006/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 78/2006/QĐ-UBND về quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 78/2006/QĐ-UBND về quy chế khuyến khích đầu tư xây dựng khách sạn cao cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 78/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 78/2006/QĐ-UBND
Quyết định 2323/2006/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 2323/2006/QĐ-UBND quy định quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử của thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 2323/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 2323/2006/QĐ-UBND Hà
Quyết định 66/2006/QĐ-UBND quy định hiệu chỉnh tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 66/2006/QĐ-UBND quy định hiệu chỉnh tiêu chí đánh giá, bảng điểm chuẩn và phương pháp tính điểm để xét chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 66/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 66/2006/QĐ-UBND Hà
Quyết định 67/2006/QĐ-UBND về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 67/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 67/2006/QĐ-UBND Hà
Quyết định 64/2006/QĐ-UBND về chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 64/2006/QĐ-UBND về chuyển Công ty Phát hành sách Hà Nội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Sách Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 64/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thế Quang ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số:

Nguyễn Thế Quang, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 20:22:06
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thế Quang

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB