Nguyễn Thị Thu Hà, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2010/QĐ-UBND
Quyết định 3779/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 3779/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Tài chính - Kế hoạch quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 3779/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3779/2010/QĐ-UBND
Quyết định 3780/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 3780/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Kinh tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 3780/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3780/2010/QĐ-UBND
Quyết định 1474/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 1474/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quận Bình Thạnh, Chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân quận năm 2010 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 1474/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1474/2010/QĐ-UBND
Quyết định 8529/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 8529/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 8529/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8529/2009/QĐ-UBND
Quyết định 8531/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 8531/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 8531/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 8531/2009/QĐ-UBND
Quyết định 3529/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Quyết định 3529/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành

Số hiệu: 3529/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 3529/2009/QĐ-UBND
Kế hoạch số 3379/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ thành ủy về phát triển nền đông y và Hội Đông y thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kế hoạch số 3379/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW ngày 04 tháng 7 năm 2008 của Ban Bí thư và Thông tri số 20-TT/TU ngày 30 tháng 01 năm 2009 của Ban Thường vụ thành ủy về phát triển nền đông y và Hội Đông y thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 3379/KH-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số: 3379/KH-UBND
Chỉ thị 12/2009/CT-UBND về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 12/2009/CT-UBND về tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 12/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12/2009/CT-UBND
Quyết định 50/2009/QĐ-UBND về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 50/2009/QĐ-UBND về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 50/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- Số:
Kế hoạch số 2751/KH-UBND về tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa (1999-2009) và tuyên dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kế hoạch số 2751/KH-UBND về tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa (1999-2009) và tuyên dương khu dân cư văn hóa tiêu biểu năm 2009 tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2751/KH-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2751/KH-UBND TP. Hồ
Kế hoạch số 2046/KH-UBND về triển khai Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kế hoạch số 2046/KH-UBND về triển khai Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2046/KH-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 2046/KH-UBND
Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 09/2009/CT-UBND về tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông năm học 2008 – 2009 và công tác tuyển sinh năm 2009 - 2010 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 09/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 09/2009/CT-UBND
Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 1808/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh dạy nghề năm 2009 cho các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp có dạy nghề thuộc thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1808/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1808/QĐ-UBND
Công văn số 1762/UBND-VX về triển khai thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 1762/UBND-VX về triển khai thực hiện Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1762/UBND-VXNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Thu Hà ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1762/UBND-VXVề

Nguyễn Thị Thu Hà, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 13:16:39
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Thu Hà

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB