Nguyễn Thị Thúy Hòa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 18/2010/QĐ-UBND quy định giá thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, sửa chữa lại để làm trụ sở, hoạt động sản xuất và kinh doanh dịch vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 18/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 17/2010/QĐ-UBND ban hành giá thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho các đối tượng tái định cư, chính sách; giá thuê nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 17/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 20/2010/QĐ-UBND quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 20/2010/QĐ-UBND quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp Chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 20/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số:
Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 15/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 15/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 1830/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2608/2009/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định 1830/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2608/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 821/2009/QĐ-UBND về Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 821/2009/QĐ-UBND về Quy chế tạm thời quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 821/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 762/2009/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 762/2009/QĐ-UBND về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 762/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 718/2009/QĐ-UBND về việc ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 718/2009/QĐ-UBND về việc ghi nợ tiền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 718/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2376/2008/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2010, tầm nhìn đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2376/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 2215/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2215/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2215/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 1058/2008/QĐ-UBND về việc phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1058/2008/QĐ-UBND về việc phân vùng, khu vực và vị trí đất để xác định giá các loại đất cụ thể tại các huyện thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1058/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:
Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế tại Quyết định 928/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 1067/QĐ-UBND năm 2008 đính chính Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế tại Quyết định 928/2008/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1067/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1067/QĐ-UBND
Quyết định 2662/2007/QĐ-UBND Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Quyết định 2662/2007/QĐ-UBND Quy định về thủ tục thừa kế để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 2662/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Nguyễn Thị Thúy Hòa, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:51:05
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Thúy Hòa

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB