Nguyễn Thị Xuân Thu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1939/BNN-HTQT năm 2013 tham gia Diễn đàn những nhà sản xuất chè quốc tế do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1939/BNN-HTQTNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Công văn 1796/BNN-PC góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật về Thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Số hiệu: 1796/BNN-PCNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1413/BNN-HTQT hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1413/BNN-HTQT hướng dẫn thủ tục Thỏa thuận quốc gia nước chủ nhà giữa IRRI và Việt Nam và Công nhận tư cách pháp nhân quốc tế của IRRI do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1413/BNN-HTQTNgày ban hành: 26 tháng 04 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 05/2013/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 13/2011/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 05/2013/TT-BNNPTNTNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 70/BNN-PC báo cáo tình hình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 70/BNN-PC báo cáo tình hình xây dựng Nghị định hướng dẫn Luật xử lý vi phạm hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 70/BNN-PCNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/BNN-PC
Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 61/2012/TT-BNNPTNT quy định việc giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 61/2012/TT-BNNPTNTNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 3195/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 3195/BNN-PC thực hiện tự kiểm tra văn bản và gửi văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3195/BNN-PCNgày ban hành: 17 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 1890/BNN-KHCN hướng dẫn việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 1890/BNN-KHCN hướng dẫn việc đánh giá tác động môi trường đối với dự án trồng rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1890/BNN-KHCNNgày ban hành: 22 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 1450/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về đầu tư cơ bản phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 1450/QĐ-BNN-KH năm 2012 phê duyệt phương án điều tra, dự toán dự án và giao nhiệm vụ điều tra về đầu tư cơ bản phát triển sản xuất trong nông lâm thủy sản do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 1450/QĐ-BNN-KHNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 929/BNN-QLCL xin đất mở rộng phòng kiểm nghiệm cho Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 929/BNN-QLCL xin đất mở rộng phòng kiểm nghiệm cho Trung tâm Chất lượng Nông Lâm Thủy sản vùng 6 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 929/BNN-QLCLNgày ban hành: 03 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 620/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012 - 2014 (Đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 620/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Danh mục dự án khuyến nông trung ương giai đoạn 2012 - 2014 (Đợt 3) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 620/QĐ-BNN-KHCNNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 595/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Thông số kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 595/QĐ-BNN-KHCN năm 2012 phê duyệt Thông số kỹ thuật và Kế hoạch đấu thầu mua sắm thiết bị khoa học công nghệ đầu tư thuộc dự án tăng cường trang thiết bị khoa học công nghệ năm 2011 - 2012 cho Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 595/QĐ-BNN-KHCNNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 3131/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 3131/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3131/QĐ-BNN-KHCNNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 3131/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định 3131/QĐ-BNN-KHCN năm 2011 điều chỉnh danh mục đề tài nghiên cứu cấp bộ giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 3131/QĐ-BNN-KHCNNgày ban hành: 20 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 2656/BNN-TCTS đề nghị sửa đổi danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại kèm theo Thông tư 22/2011/TT-BTNMT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 2656/BNN-TCTS đề nghị sửa đổi danh mục loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại kèm theo Thông tư 22/2011/TT-BTNMT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2656/BNN-TCTSNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Xuân Thu BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Nguyễn Thị Xuân Thu, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/03/2021 19:03:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Thị Xuân Thu

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB