Nguyễn Văn Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 2695/TTCP-VP hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP

Công văn 2695/TTCP-VP hướng dẫn ra thông báo chấm dứt giải quyết khiếu nại, tố cáo sau rà soát theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP

Số hiệu: 2695/TTCP-VPNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Thanh THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2695/TTCP-VP V/v hướng dẫn ra
Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 05/2012/NQ-HĐNDNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Văn Thành HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 517/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 517/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 517/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 517/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2009 điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ sở tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Quyết định 383/QĐ-UBND năm 2009 điều chuyển nhiệm vụ, quyền hạn định giá đất, hồ sơ, tài liệu và cán bộ, công chức làm công tác định giá đất từ sở tài chính sang Sở Tài nguyên và Môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Số hiệu: 383/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 383/QĐ-UBND Hải
Quyết định 449/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 449/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 449/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 449/2009/QĐ-UBND Bắc
Công văn 1892/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Công văn 1892/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 1892/QLD-CLNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Thanh BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1892/QLD-CLV/v đình chỉ lưu
Công văn 10718/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Công văn 10718/QLD-CL đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng do Cục Quản lý dược ban hành

Số hiệu: 10718/QLD-CLNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Thanh BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 10718/QLD-CL V/v đình chỉ
Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2008 hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng do xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 1583/QĐ-UBND năm 2008 hỗ trợ bồi thường cho các hộ gia đình, cá nhân có nhà bị ảnh hưởng do xây dựng công trình trên địa bàn thị xã Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1583/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1583/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 223/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 223/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý Nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 223/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 223/2008/QĐ-UBND
Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2532/2007/QĐ-UBND về phân cấp thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2532/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2532/2007/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường về di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2502/2007/QĐ-UBND điều chỉnh Đơn giá chi tiết bồi thường về di chuyển mồ mả khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2502/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Văn Thành ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Công văn số 8672/QLD ngày 09/11/2004 của Cục Quản lý dược về việc nhập khẩu mỹ phẩm phi mậu dịch

Công văn số 8672/QLD ngày 09/11/2004 của Cục Quản lý dược về việc nhập khẩu mỹ phẩm phi mậu dịch

Số hiệu: 8672/QLDNgày ban hành: 09 tháng 11 năm 2004 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Văn Thanh CỤC QUẢN LÝ DƯỢC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 8672/QLDV/v nhập khẩu mỹ phẩm phi mậu dịch Hà

Nguyễn Văn Thanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 20:16:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Văn Thanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB