Nguyễn Vinh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 7055/BGDĐT-CTHSSV hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7055/BGDĐT-CTHSSVNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7055/BGDĐT-CTHSSV
Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 44/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2011/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 44/2011/TT-BGDĐT quy định về chế độ thỉnh giảng trong cơ sở giáo dục do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 44/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 10 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 44/2011/TT-BGDĐT Hà
Công văn 6159/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6159/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6159/BGDĐT-GDTHNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6159/BGDĐT-GDTH V/v:
Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 40/2011/TT-BGDĐT về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 40/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 40/2011/TT-BGDĐT Hà
Công văn 6159/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 6159/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn về kế hoạch dạy học và chế độ chính sách cho giáo viên Tiếng Anh tiểu học năm học 2011-2012 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6159/BGDĐT-GDTHNgày ban hành: 16 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6159/BGDĐT-GDTH V/v:
Công văn 5584/BGDĐT-KHTC tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5584/BGDĐT-KHTC tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5584/BGDĐT-KHTCNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5584/BGDĐT-KHTC V/v:
Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 5516/BGDĐT-NGCBQLGD hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 5516/BGDĐT-NGCBQLGDNgày ban hành: 19 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5516/BGDĐT-NGCBQLGD
Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT năm 2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT năm 2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2359/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT năm 2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Quyết định 2359/QĐ-BGDĐT năm 2011 về quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 2359/QĐ-BGDĐTNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:
Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 3032/BGDĐT-NGCBQLGD về hướng dẫn bồi dưỡng hè cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3032/BGDĐT-NGCBQLGDNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 1894/BGDĐT-TCCB về đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch 50/2008/TTLT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 1894/BGDĐT-TCCB về đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch 50/2008/TTLT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1894/BGDĐT-TCCBNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1894/BGDĐT-TCCBV/v
Công văn 1894/BGDĐT-TCCB về đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch 50/2008/TTLT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Công văn 1894/BGDĐT-TCCB về đánh giá việc thực hiện Thông tư Liên tịch 50/2008/TTLT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 1894/BGDĐT-TCCBNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1894/BGDĐT-TCCBV/v
Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 13/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 13/2011/TT-BGDĐT Hà
Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 12/2011/TT-BGDĐTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Nguyễn Vinh Hiển BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2011/TT-BGDĐT Hà

Nguyễn Vinh Hiển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 26/09/2020 15:08:33
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Vinh Hiển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB