Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 33/CT-UB năm 1992 về việc triển khai công tác vận động và thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 33/CT-UBNgày ban hành: 07 tháng 08 năm 1992 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 33/CT-UB Tp. Hồ Chí Minh,
Chỉ thị 20/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh bảo hộ lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 20/CT-UB năm 1992 thực hiện Pháp lệnh bảo hộ lao động do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/CT-UBNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1992 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 20/CT-UB Tp. Hồ Chí
Chỉ thị 19/CT-UB năm 1992 về tổ chức bầu cử Quốc hội khóa IX do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 19/CT-UB năm 1992 về tổ chức bầu cử Quốc hội khóa IX do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/CT-UBNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 1992 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 19/CT-UB Tp. Hồ Chí
Quyết định 523/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 523/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu biên chế HCSN năm 1992 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 523/QĐ-UBNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 523/QĐ-UB Tp. Hồ
Quyết định 444/QĐ-UB năm 1992 về qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 444/QĐ-UB năm 1992 về qui chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 444/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 1992 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 444/QĐ-UB Tp. Hồ
Quyết định 657/QĐ-UB năm 1991 thành lập Ủy ban Hợp tác và Giám định đầu tư - thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 657/QĐ-UB năm 1991 thành lập Ủy ban Hợp tác và Giám định đầu tư - thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 657/QĐ-UBNgày ban hành: 20 tháng 11 năm 1991 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 657/QĐ-UB TP. Hồ
Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 41/CT-UB thực hiện Nghị định 241/HĐBT về tổ chức và hoạt động của các ban thanh tra nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 41/CT-UBNgày ban hành: 04 tháng 11 năm 1991 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 41/CT-UB Tp. Hồ Chí
Chỉ thị 09/CT-UB năm 1991 về việc giải quyết những tồn tại về hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 09/CT-UB năm 1991 về việc giải quyết những tồn tại về hợp tác xã tín dụng trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 09/CT-UBNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 1991 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CT-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 08/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2-1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 08/CT-UB năm 1991 về việc tổ chức ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2-1991 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBNgày ban hành: 06 tháng 02 năm 1991 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/CT-UB TP. Hồ Chí
Quyết định 09/QĐ-UB năm 1991 thành lập Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 09/QĐ-UB năm 1991 thành lập Sở Giao thông công chánh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 09/QĐ-UBNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 1991 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số : 09/QĐ-UB TP.Hồ Chí
Quyết định 401/QĐ-UB năm 1990 về việc thành lập Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 401/QĐ-UB năm 1990 về việc thành lập Ban chỉ đạo thanh toán công nợ thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 401/QĐ-UBNgày ban hành: 22 tháng 11 năm 1990 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 401/QĐ-UB TP. Hồ
Chỉ thị 48/CT-UB năm 1990 về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng pháo ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 48/CT-UB năm 1990 về việc sản xuất, lưu thông, tiêu dùng pháo ở thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 48/CT-UBNgày ban hành: 21 tháng 11 năm 1990 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 48/CT-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 47/CT-UB năm 1990 về việc phát động phong trào thực hiện 4 cuộc vận động lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 47/CT-UB năm 1990 về việc phát động phong trào thực hiện 4 cuộc vận động lớn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 47/CT-UBNgày ban hành: 17 tháng 11 năm 1990 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 47/CT-UB TP. Hồ Chí
Chỉ thị 40/CT-UB năm 1990 về tổ chức thực hiện chống tham nhũng toàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 40/CT-UB năm 1990 về tổ chức thực hiện chống tham nhũng toàn Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 40/CT-UBNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 1990 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- Số: 40/CT-UB
Quyết định 216/QĐ-UB năm 1990 ban hành “Bản quy định chung về cải tiến thủ tục hành chính

Quyết định 216/QĐ-UB năm 1990 ban hành “Bản quy định chung về cải tiến thủ tục hành chính" của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Số hiệu: 216/QĐ-UBNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 1990 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Nguyễn Vĩnh Nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ỦY BAN NHÂN DÂN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Nguyễn Vĩnh Nghiệp, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/10/2020 21:15:16
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Nguyễn Vĩnh Nghiệp

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB