Phạm Gia Khiêm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.

Chương trình Hành động giai đoạn 2007-2010 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Phi-líp-pin do Bộ ngoại giao ban hành.

Số hiệu: 45/2007/SL-LPQTNgày ban hành: 09 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Hiệp ước Người ký: Phạm Gia Khiêm BỘ NGOẠI GIAO ******* Số: 45/2007/SL-LPQT Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2007 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2007-2010 GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC
Công văn 1164/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1164/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1164/TTg-QHQTNgày ban hành: 18 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:1164/TTg-QHQTV/v phê duyệt danh
Công văn 1045/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1045/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1045/TTg-QHQTNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:1045/TTg - QHQTV/v phê duyệt
Công văn 1045/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1045/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Phát triển toàn diện kinh tế xã hội tại đô thị Việt Trì, Hưng Yên và Đồng Đăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1045/TTg-QHQTNgày ban hành: 30 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:1045/TTg - QHQTV/v phê duyệt
Công văn 1037/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1037/TTg-QHQT phê chuẩn Hiệp định vay Xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1037/TTg-QHQTNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/TTg-QHQTV/v phê chuẩn Hiệp
Công văn 945/TTg-QHQT về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 945/TTg-QHQT về sửa đổi Phụ lục Bảng đường bay Hiệp định hàng không giữa Việt Nam và Ô-xtrây-li-a do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 945/TTg-QHQTNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:945/TTg-QHQTV/v sửa đổi Phụ lục
Công văn 794/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 794/TTg-QHQT về phê duyệt danh mục Dự án do Chính phủ Na Uy tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 794/TTg-QHQTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 794/TTg-QHQTV/v Phê duyệt danh
Công văn 793/TTg-QHQT về báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ của Khoản

Công văn 793/TTg-QHQT về báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Tài trợ của Khoản "Tài trợ Chính sách Phát triển lần thứ ba hỗ trợ Chương trình 135 giai đoạn 2" vay vốn WB do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 793/TTg-QHQTNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 793/TTg-QHQTV/v Báo cáo kết quả
Công văn 1948/TTg-QHQT về tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế do Đại học Nantes (Pháp) viện trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1948/TTg-QHQT về tiếp nhận lô hàng thiết bị y tế do Đại học Nantes (Pháp) viện trợ của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1948/TTg-QHQTNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1948/TTg-QHQTV/v tiếp nhận lô
Công văn 1947/TTg-QHQT về tham gia dự án khu vực do UNEP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1947/TTg-QHQT về tham gia dự án khu vực do UNEP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1947/TTg-QHQTNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1947/TTg-QHQTV/v tham gia dự án
Công văn 1951/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Cấp nước hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, sử dụng ORIO Hà Lan  do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1951/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án Cấp nước hồ Tuyền Lâm, thành phố Đà Lạt, sử dụng ORIO Hà Lan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1951/TTg-QHQTNgày ban hành: 25 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1951/TTg-QHQTV/v phê duyệt danh
Công văn 1915/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Bỉ tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1915/TTg-QHQT phê duyệt Hiệp định cụ thể lần 1 cho Chương trình đảm bảo chất lượng trường học (SEQAP) do Bỉ tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1915/TTg-QHQTNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 1915/TTg-QHQTV/v phê duyệt
Công văn 1916/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1916/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án “Nâng cao hiệu quả và tính bền vững trong sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế” do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1916/TTg-QHQTNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 1916/TTg-QHQTV/v Phê duyệt
Công văn 1917/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 1917/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật do Ngân hàng Thế giới tài trợ của Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1917/TTg-QHQTNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số: 1917/TTg-QHQTV/v Phê duyệt
Công văn 1855/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 1855/TTg-QHQT phê duyệt danh mục Dự án do Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực của Liên hợp quốc tài trợ cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1855/TTg-QHQTNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Gia Khiêm THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1855/TTg-QHQTV/v Phê duyệt danh

Phạm Gia Khiêm, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:52:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Gia Khiêm

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB