Phạm Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB năm 2013 thực hiện đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB năm 2013 thực hiện đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 2689/TB-BNN-TCCBNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2013 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Công văn 311/BNN-TCCB báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 311/BNN-TCCB báo cáo tình hình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 311/BNN-TCCBNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 311/BNN-TCCB V/v
Công văn 5461/BNN-TCCB về chuyển đổi ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5461/BNN-TCCB về chuyển đổi ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5461/BNN-TCCBNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 5461/BNN-TCCB
Công văn 5179/BNN-TCCB thẩm định chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5179/BNN-TCCB thẩm định chương trình đào tạo nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5179/BNN-TCCBNgày ban hành: 24 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5179/BNN-TCCB V/v:
Công văn 4841/BNN-TCCB cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn về phương pháp dạy nghề và phát triển chương trình dạy nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4841/BNN-TCCB cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp tập huấn về phương pháp dạy nghề và phát triển chương trình dạy nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4841/BNN-TCCBNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4841/BNN-TCCB V/v:
Công văn 5253/BNN-TCCB hoàn thiện chương trình chi tiết và giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5253/BNN-TCCB hoàn thiện chương trình chi tiết và giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5253/BNN-TCCBNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5253/BNN-TCCB V/v
Công văn 5253/BNN-TCCB hoàn thiện chương trình chi tiết và giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5253/BNN-TCCB hoàn thiện chương trình chi tiết và giáo trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5253/BNN-TCCBNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5253/BNN-TCCB V/v
Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5121/BNN-TCCBNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5121/BNN-TCCB V/v
Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5121/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức 04 lớp đào tạo trong nước thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững tỉnh miền núi phía Bắc do Ban quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5121/BNN-TCCBNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5121/BNN-TCCB V/v
Công văn 4668/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức các khóa đào tạo nước ngoài thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung do Ban Quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4668/BNN-TCCB thông báo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng về tổ chức các khóa đào tạo nước ngoài thuộc dự án Phát triển nông thôn tổng hợp tỉnh miền Trung do Ban Quản lý dự án nông nghiệp làm chủ dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4668/BNN-TCCBNgày ban hành: 14 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4668/BNN-TCCB V/v
Công văn 4477/BNN-TCCB Phê duyệt chủ trương hợp tác đào tạo nghề với tổ chức nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 4477/BNN-TCCB Phê duyệt chủ trương hợp tác đào tạo nghề với tổ chức nước ngoài do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 4477/BNN-TCCBNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4477/BNN-TCCB V/v:
Công văn 5843/BNN-TCCB về tổ chức xây dựng bài giảng lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5843/BNN-TCCB về tổ chức xây dựng bài giảng lồng ghép vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5843/BNN-TCCBNgày ban hành: 22 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn 5797/BNN-TCCB hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5797/BNN-TCCB hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5797/BNN-TCCBNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn 5793/BNN-TCCB thẩm định, phê duyệt chương trình, dự toán các khóa học tập kinh nghiệm về phát triển bền vững và cơ chế chính sách về thủy lợi tại Australia và Hàn Quốc Dự án Thủy lợi Miền Trung (ADB4) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Công văn 5793/BNN-TCCB thẩm định, phê duyệt chương trình, dự toán các khóa học tập kinh nghiệm về phát triển bền vững và cơ chế chính sách về thủy lợi tại Australia và Hàn Quốc Dự án Thủy lợi Miền Trung (ADB4) do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5793/BNN-TCCBNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hùng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----------------- Số:
Công văn hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Công văn hướng dẫn chuyển bản sao bản án và quyết định của Toà án

Số hiệu: 325/CANgày ban hành: 06 tháng 08 năm 1996 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Hưng TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 325/CA Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1996 CÔNG VĂN

Phạm Hùng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/04/2020 19:29:22
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Hùng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB