Phạm Khôi Nguyên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 919/QĐ-BTNMT năm 2010 chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 919/QĐ-BTNMT năm 2010 chuyển Nhà xuất bản Bản đồ thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 919/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 919/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Công điện 01/CĐ-BTNMT về hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Công điện 01/CĐ-BTNMT về hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do áp thấp nhiệt đới gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường điện

Số hiệu: 01/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 19 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 19
Quyết định 2398/QĐ-BTNMT năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 2398/QĐ-BTNMT năm 2009 ban hành Quy chế quản lý tài chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2398/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 15 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2398/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Nghị quyết 27-NQ/BCSĐTNMT năm 2009 về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường do Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Nghị quyết 27-NQ/BCSĐTNMT năm 2009 về đẩy mạnh kinh tế hóa ngành tài nguyên và môi trường do Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 27-NQ/BCSĐTNMTNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Khôi Nguyên BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNGBAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 27-NQ/BCSĐTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 2268/QĐ-BTNMT thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 2268/QĐ-BTNMT thành lập Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2268/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------------- Số: 2268/QĐ-BTNMT Hà
Thông tư 22/2009/TT-BTNMT về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 22/2009/TT-BTNMT về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ đá sét do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 22/2009/TT-BTNMTNgày ban hành: 11 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 22/2009/TT-BTNMT Hà
Công điện 09/CĐ-BTNMT về hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công điện 09/CĐ-BTNMT về hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa lũ lớn gây ra do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 09/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 03 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 09/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày03
Công văn 181/ĐC-CP đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành

Công văn 181/ĐC-CP đính chính Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 181/ĐC-CPNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Khôi Nguyên CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 181/ĐC-CP Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2009 ĐÍNH
Quyết định 1675/QĐ-BTNMT năm 2009 về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1675/QĐ-BTNMT năm 2009 về trình tự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1675/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1675/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1674/QĐ-BTNMT năm 2009 về Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1674/QĐ-BTNMT năm 2009 về Tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1674/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1674/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1611/QĐ-BTNMT năm 2009 giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1611/QĐ-BTNMT năm 2009 giao Tổng cục Quản lý đất đai tổ chức việc in, quản lý và phát hành phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1611/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 19 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1611/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Thông tư 13/2009/TT-BTNMT về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 13/2009/TT-BTNMT về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 13/2009/TT-BTNMTNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 13/2009/TT-BTNMT Hà
Thông tư 12/2009/TT-BTNMT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 12/2009/TT-BTNMT quy định xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 12/2009/TT-BTNMTNgày ban hành: 17 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 12/2009/TT-BTNMT Hà
Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2009 bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án “hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1560/QĐ-BTNMT năm 2009 bổ nhiệm Trưởng ban Ban chỉ đạo cấp quốc gia thực hiện dự án “hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1560/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 13 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1560/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1293/QĐ-BTNMT năm 2009 kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1293/QĐ-BTNMT năm 2009 kế hoạch thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW “về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1293/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1293/QĐ-BTNMT Hà Nội,

Phạm Khôi Nguyên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 17:55:23
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Khôi Nguyên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB