Phạm Khôi Nguyên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 769/QĐ-BTNMT năm 2009 về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 769/QĐ-BTNMT năm 2009 về việc tổng kiểm tra tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 769/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 769/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Công điện 05/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 9 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Công điện 05/CĐ-BTNMT về việc đối phó với cơn bão số 9 và ảnh hưởng của bão tại các tỉnh, thành phố từ Hà Tĩnh đến Cà Mau do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 05/CĐ-BTNMTNgày ban hành: 07 tháng 11 năm 2008 Loại văn bản: Công điện Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 05/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 07
Quyết định 2092/QĐ-BTNMT năm 2008 về quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 2092/QĐ-BTNMT năm 2008 về quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2092/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số:
Quyết định 2091/QĐ-BTNMT năm 2008 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 2091/QĐ-BTNMT năm 2008 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2091/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------
Quyết định 2031/QĐ-BTNMT năm 2008 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 2031/QĐ-BTNMT năm 2008 ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 2031/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 13 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2031/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-BTNMT về Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 07/2008/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 06 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------ Số: 07/2008/QĐ-BTNMT Hà
Quyết định 1388/QĐ-BTNMT năm 2008 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 03/2008/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1388/QĐ-BTNMT năm 2008 ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 03/2008/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2007 - 2011 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1388/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 11 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1388/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1216/QĐ-BTNMT năm 2008 về việc phê duyệt quy hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ năm 1976 đến năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1216/QĐ-BTNMT năm 2008 về việc phê duyệt quy hoạch và thành lập ban chỉ đạo thực hiện thí điểm tổng rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ năm 1976 đến năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1216/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 1216/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1035/QĐ-BTNMT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1035/QĐ-BTNMT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý tài nguyên nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1035/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1035/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 1034/QĐ-BTNMT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 1034/QĐ-BTNMT năm 2008 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 1034/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1034/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 955/QĐ-BTNMT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 955/QĐ-BTNMT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 955/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 08 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 955/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày
Quyết định 25/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 25/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 25/2007/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2007/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Quyết định 26/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 26/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên đá carbonat do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 26/2007/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 26/2007/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Quyết định 27/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên Bauxit do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Quyết định 27/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên Bauxit do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 27/2007/QĐ-BTNMTNgày ban hành: 31 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 27/2007/QĐ-BTNMT Hà Nội,
Thông tư 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư 11/2007/TT-BTNMT hướng dẫn cấp giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thuỷ văn chuyên dùng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 11/2007/TT-BTNMTNgày ban hành: 25 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Khôi Nguyên BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 11/2007/TT-BTNMT Hà Nội, ngày

Phạm Khôi Nguyên, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 04/06/2023 14:07:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Khôi Nguyên

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB