Phạm Phương Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND về việc thu phí lưu giữ, bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ trên địa bàn thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 08/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 03/2009/NQ-HĐND về việc kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2009 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 03/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 09/2009/NQ-HĐND về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2009 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 09/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 04/2009/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 04/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 10/2009/NQ-HĐND về thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 10/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND về điều chỉnh chế độ trợ cấp khuyến khích người có trình độ đại học công tác tại phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 07/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết số 05/2009/NQ-HĐND về việc miễn thu lệ phí hộ tịch đối với người Lào theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VII kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 05/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:
Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 15/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 18/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung Bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh công bố ngày 01 tháng 01 năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 18/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 18/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc ban hành quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 21/2007/NQ-HĐND về việc ban hành quy định về một số chế độ, định mức chi cho hoạt động Hội đồng nhân dân thành phố khóa VII do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 21/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ********** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Số:
Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 19/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 19/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 19/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 23/2007/NQ-HĐND về việc phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 23/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******* Số: 23/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 20/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2008 do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 20/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 07 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 20/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 22/2007/NQ-HĐND về việc kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 06 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 22/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nghị quyết số 64/2006/NQ-HĐND về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, viên chức công tác tại trạm y tế phường - xã, thị trấn do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 64/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 12 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phạm Phương Thảo HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 64/2006/NQ-HĐND

Phạm Phương Thảo, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 01/02/2023 03:30:17
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Phương Thảo

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB