Phạm Quang Nghị, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ban hành quy chế công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 62/2006/QĐ-BVHTT ban hành quy chế công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, “làng văn hóa”, “tổ dân phố văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 62/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 23 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 62/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 23
Quyết định 59/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 59/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 59/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 59/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 29
Quyết định 58/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 58/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 58/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HÓA-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 58/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 29
Quyết định 57/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 57/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 57/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 57/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 29
Quyết định 56/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 56/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 56/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 56/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 29
Quyết định 55/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 55/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 55/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 29 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 55/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 29
Thông tư 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Thông tư 54/2006/TT-BVHTT hướng dẫn quy hoạch nhà hàng karaoke, vũ trường do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 54/2006/TT-BVHTTNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 54/2006/TT-BVHTT Hà Nội, ngày 24 tháng
Quyết định 52/2006/QĐ-BVHTT ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa – Thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 52/2006/QĐ-BVHTT ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa – Thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 52/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ VĂN HÓA -THÔNG TIN ***** Số: 52/2006/QĐ-BVHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 50/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng Bảo tàng Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 50/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 50/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 05
Quyết định 49/2006/QĐ-BVHTT về việc tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 49/2006/QĐ-BVHTT về việc tổ chức và hoạt động của thư viện huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 49/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 49/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 05
Thông tư 48/2006/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Thông tư 48/2006/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP thi hành Luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý, mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 48/2006/TT-BVHTTNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN ****** Số: 48/2006/TT-BVHTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 05
Quyết định 44/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 44/2006/QĐ-BVHTT về việc xếp hạng di tích quốc gia do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 44/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2006/QĐ-BVHTT Hà Nội, ngày 31
Quyết định 37/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Quyết định 37/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế tổ chức thi hoa hậu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 37/2006/QĐ-BVHTTNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Quang Nghị THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN ***** Số: 37/2006/QĐ-BVHTT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc*******
Thông tư 36/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Thông tư 36/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng kèm theo Nghị định 91/2005/NĐ-CP do Bộ Văn hóa Thông tin ban hành

Số hiệu: 36/2006/TT-BVHTTNgày ban hành: 20 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36/2006/TT-BVHTT Hà Nội, ngày 20 tháng
Thông tư 33/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Thông tư 33/2006/TT-BVHTT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động đối với cán bộ, viên chức ngành văn hóa - thông tin do Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành

Số hiệu: 33/2006/TT-BVHTTNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Phạm Quang Nghị BỘ VĂN HOÁ-THÔNG TIN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 33/2006/TT-BVHTT Hà Nội, ngày 06 tháng

Phạm Quang Nghị, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/04/2023 16:36:53
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Quang Nghị

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB