Phạm Thế Duyệt, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 61 CT/TW năm 2000 về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở do Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị 61 CT/TW năm 2000 về việc thực hiện phổ cập trung học cơ sở do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 61CT/TWNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2000 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 61 CT/TW Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC THỰC HIỆN PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ Hơn
Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chỉ thị 58-CT/TW năm 2000 về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 58-CT/TWNgày ban hành: 17 tháng 10 năm 2000 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 58-CT/TW Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG VÀ PHÁT
Chỉ thị 56/CT-TW năm 2000 về việc tăng cuờng sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị 56/CT-TW năm 2000 về việc tăng cuờng sự lãnh đạo của đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 56/CT-TWNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2000 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 56/CT-TW Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2000 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CUỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI
Quyết định 71-QĐ/TW năm 1999 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 71-QĐ/TW năm 1999 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức của Văn phòng Trung ương Đảng do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 71-QĐ/TWNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 71-QĐ/TW Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC
Quyết định 70-QĐ/TW năm 1999 ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 70-QĐ/TW năm 1999 ban hành Quy chế về quan hệ công tác giữa Văn phòng Trung ương Đảng với các ban đảng, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng uỷ trực thuộc Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 70-QĐ/TWNgày ban hành: 25 tháng 11 năm 1999 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 70-QĐ/TW Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH 'QUY CHẾ VỀ QUAN HỆ CÔNG
Chỉ thị 50/CT-TW năm 1999 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị 50/CT-TW năm 1999 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội khuyến học Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 50/CT-TWNgày ban hành: 24 tháng 08 năm 1999 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 50/CT-TW Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1999 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI
Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 54-QĐ/TW năm 1999 về chế độ học tập lý luận chính trị trong đảng do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 54-QĐ/TWNgày ban hành: 12 tháng 05 năm 1999 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 54-QĐ/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 1999 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ HỌC TẬP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ
Quy định 52-QĐ/TW năm 1999 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị ban hành

Quy định 52-QĐ/TW năm 1999 về giải quyết tố cáo đối với đảng viên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 52-QĐ/TWNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 1999 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 52-QĐ/TW Hà Nội, ngày 5 tháng 5 năm 1999 QUY ĐỊNH VỀ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐỐI VỚI ĐẢNG VIÊN
Chỉ thị 45-CT/TW năm 1998 về đẩy mạnh hoạt động của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị 45-CT/TW năm 1998 về đẩy mạnh hoạt động của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 45-CT/TWNgày ban hành: 11 tháng 11 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 45-CT/TW Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP CÁC HỘI
Chỉ thị 36/1998/CT-TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

Chỉ thị 36/1998/CT-TW về tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 36/1998/CT-TWNgày ban hành: 25 tháng 06 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 36/1998/CT-TW Hà Nội, Ngày 25 tháng 6 năm 1998
Chỉ thị 34-CT/TW năm 1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chỉ thị 34-CT/TW năm 1998 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong các trường học do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 34-CT/TWNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 34-CT/TW Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
Chỉ thị 27-CT/TW năm 1998 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành

Chỉ thị 27-CT/TW năm 1998 về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội do Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam ban hành

Số hiệu: 27-CT/TWNgày ban hành: 12 tháng 01 năm 1998 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phạm Thế Duyệt BỘ CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ***** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******* Số: 27-CT/TW Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 1998 CHỈ

Phạm Thế Duyệt, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/10/2022 03:53:13
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Thế Duyệt

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB