Phạm Văn Phượng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công văn 4211/VPCP-ĐP xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 4211/VPCP-ĐP xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Tây Nguyên do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4211/VPCP-ĐPNgày ban hành: 11 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4211/VPCP-ĐP V/v xây dựng cơ
Thông báo 118/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 118/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với Ngân hàng Phát triển Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 118/TB-VPCPNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2012 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 118/TB-VPCP Hà Nội, ngày 28
Công văn 608/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 608/VPCP-KTTH về thuế giá trị gia tăng đối với khoản lãi cho vay của doanh nghiệp không phải là tổ chức tín dụng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 608/VPCP-KTTHNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 608/VPCP-KTTH V/v thuế giá trị gia
Công văn 291/VPCP-KTTH về Nghị định thay thế Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 291/VPCP-KTTH về Nghị định thay thế Nghị định 78/2002/NĐ-CP về tín dụng đối với người nghèo và đối tượng chính sách khác do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 291/VPCP-KTTHNgày ban hành: 13 tháng 01 năm 2012 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 291/VPCP-KTTH V/v NĐ thay thế
Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8771/VPCP-KTTHNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8771/VPCP-KTTH V/v rà soát
Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 8771/VPCP-KTTH rà soát lựa chọn Khu Kinh tế ven biển để tập trung đầu tư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8771/VPCP-KTTHNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 8771/VPCP-KTTH V/v rà soát
Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 259/TB-VPCPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 259/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26
Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Thông báo 259/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn thiện nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 259/TB-VPCPNgày ban hành: 26 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 259/TB-VPCP Hà Nội, ngày 26
Công văn 7393/VPCP-KTTH về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khai thác tài nguyên quý hiếm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7393/VPCP-KTTH về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khai thác tài nguyên quý hiếm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7393/VPCP-KTTHNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7393/VPCP-KTTH V/v thuế suất
Công văn 7393/VPCP-KTTH về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khai thác tài nguyên quý hiếm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7393/VPCP-KTTH về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khai thác tài nguyên quý hiếm do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7393/VPCP-KTTHNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 7393/VPCP-KTTH V/v thuế suất
Công văn 7125/VPCP-KTTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7125/VPCP-KTTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7125/VPCP-KTTHNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7125/VPCP-KTTH V/v Thông tư
Công văn 7125/VPCP-KTTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 7125/VPCP-KTTH hướng dẫn xây dựng kế hoạch tài chính thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực giai đoạn 2011-2020 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 7125/VPCP-KTTHNgày ban hành: 11 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7125/VPCP-KTTH V/v Thông tư
Công văn 6977/VPCP-KTTH về thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6977/VPCP-KTTH về thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6977/VPCP-KTTHNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6977/VPCP-KTTH V/v thí điểm
Công văn 6977/VPCP-KTTH về thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6977/VPCP-KTTH về thí điểm tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua hệ thống bưu điện do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6977/VPCP-KTTHNgày ban hành: 05 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6977/VPCP-KTTH V/v thí điểm
Công văn 6933/VPCP-KTTH báo cáo về tiền lương của ngành bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 6933/VPCP-KTTH báo cáo về tiền lương của ngành bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6933/VPCP-KTTHNgày ban hành: 03 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Công văn Người ký: Phạm Văn Phượng VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 6933/VPCP-KTTH V/v báo cáo

Phạm Văn Phượng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/12/2020 22:55:30
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phạm Văn Phượng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB