Phan Diễn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quy định 165-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí do Ban Bí thư ban hành

Quy định 165-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong cơ quan báo chí do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 165-QĐ/TWNgày ban hành: 21 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 165-QĐ/TW Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 164-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) do Ban Bí thư ban hành

Quy định 164-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 164-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 164-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

Quy định 163-QĐ/TW năm 2006 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong trường học, bệnh viện ngoài công lập do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 163-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 163-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2006 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Chỉ thị 53/CT-TW năm 2005 về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chỉ thị 53/CT-TW năm 2005 về triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 53/CT-TWNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2005 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Diễn BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 53/CT-TW Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2005 CHỈ THỊ VỀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP CẤP
Quy định 141-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Ban Bí thư ban hành

Quy định 141-QĐ/TW năm 2005 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 141-QĐ/TWNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2005 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 141-QĐ/TW Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2005 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ
Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Nghị quyết số 36-NQ/TW về việc công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 36-NQ/TWNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 36-NQ/TW Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2004 NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC
Quy định 96-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Quy định 96-QĐ/TW năm 2004 về chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 96-QĐ/TWNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 2004 Loại văn bản: Quy định Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 96-QĐ/TW Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004 QUY ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG BỘ, CHI BỘ CƠ
Chỉ thị 32-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Bí thư ban hành

Chỉ thị 32-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 32-CT/TWNgày ban hành: 09 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 32-CT/TW Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG CÔNG TÁC
Chỉ thị 23-CT/TW năm 2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới  do Ban Bí thư ban hành

Chỉ thị 23-CT/TW năm 2003 về đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới do Ban Bí thư ban hành

Số hiệu: 23-CT/TWNgày ban hành: 27 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Diễn BAN BÍ THƯ ----- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ------- Số: 23-CT/TW Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC TƯ
Quyết định 67-QĐ/TW năm 2003 lập Ban cán sự Đảng ở  Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 67-QĐ/TW năm 2003 lập Ban cán sự Đảng ở Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 67-QĐ/TWNgày ban hành: 24 tháng 03 năm 2003 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 67-QĐ/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2003 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC LẬP BAN CÁN SỰ ĐẢNG Ở MỘT SỐ
Chỉ thị 22-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Chỉ thị 22-CT/TW năm 2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Số hiệu: 22-CT/TWNgày ban hành: 24 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phan Diễn BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ****** ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ******** Số: 22-CT/TW Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2003 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG
Quyết định 42-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 42-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 42-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 42-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY
Quyết định 37-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Khoa giáo Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 37-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Khoa giáo Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 37-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 37-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY
Quyết định 43-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 43-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Tổ chức Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 43-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 43-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY
Quyết định 39-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Quyết định 39-QĐ/TW năm 2002 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Ban Kinh tế Trung ương do Bộ Chính trị ban hành

Số hiệu: 39-QĐ/TWNgày ban hành: 15 tháng 07 năm 2002 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Phan Diễn BỘ CHÍNH TRỊ ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------- Số: 39-QĐ/TW Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC BỘ MÁY

Phan Diễn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 08/03/2021 16:56:14
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phan Diễn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB