Phan Nguyễn Như Khuê, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND về việc đồ án quy hoạch chung xây dựng (1/5.000) Cù lao Long Phước, phường Long Phước đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 58/2007/NQ-HĐND về việc đồ án quy hoạch chung xây dựng (1/5.000) Cù lao Long Phước, phường Long Phước đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 58/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 58/2007/NQ-HĐND Quận 9, ngày
Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND về việc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) quận 9 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 59/2007/NQ-HĐND về việc đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng (tỷ lệ 1/10.000) quận 9 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 59/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 59/2007/NQ-HĐND Quận 9, ngày
Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 60/2007/NQ-HĐND về việc quy hoạch phát triển mạng lưới các công trình giáo dục phổ thông trên địa bàn quận đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 60/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 60/2007/NQ-HĐND Quận 9,
Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 56/2007/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 56/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008 do Hội đồng nhân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 57/2007/NQ-HĐND về việc chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân năm 2008 do Hội đồng nhân quận 9 ban hành

Số hiệu: 57/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 57/2007/NQ-HĐND Quận 9,
Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Nghị quyết số 53/2007/NQ-HĐND về việc quyết toán ngân sách năm 2006, tình hình thực hiện ngân sách quận năm 2007, dự toán thu, chi ngân sách quận và danh mục đầu tư xây dựng cơ bản năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 9 ban hành

Số hiệu: 53/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phan Nguyễn Như Khuê HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 9 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 53/2007/NQ-HĐND Quận 9,

Phan Nguyễn Như Khuê, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 02:36:47
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phan Nguyễn Như Khuê

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB