Phùng Hữu Phú, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND về việc phân cấp một số lĩnh vực quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ ngân sách năm 2007 do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:
Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 07/2006/NQ-HĐND về việc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 - 2010 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 07/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số:07/2006/NQ-HĐND Hà Nội,
Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 09/2006/NQ-HĐND về việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 09/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 22 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 09/2006/NQ-HĐND Hà
Chỉ thị 01/2006/CT-TU về công tác phục vụ năm APEC 2006 của thành phố Hà Nội do Thành ủy Hà Nội ban hành

Chỉ thị 01/2006/CT-TU về công tác phục vụ năm APEC 2006 của thành phố Hà Nội do Thành ủy Hà Nội ban hành

Số hiệu: 01/2006/CT-TUNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Phùng Hữu Phú ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘITHÀNH ỦY HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/2006CT-TU Hà
Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2004 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 48/2003/NQ-HĐND về việc dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2004 do Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 48/2003/NQ-HĐNDNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 48/2003/NQ-HĐND Hà Nội,
Nghị quyết số 49/2003/NQ-HĐ về việc thu một số khoản phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 49/2003/NQ-HĐ về việc thu một số khoản phí thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân thành phố do Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 49/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 18 tháng 12 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:
Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi sách thành phố Hà nội 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội - khòa XII (Kỳ họp thứ 10, ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 44/2003/NQ-HĐ về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi sách thành phố Hà nội 2002 (Hội đồng nhân dân thành phố Hà nội - khòa XII (Kỳ họp thứ 10, ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 44/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 44/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ về việc đăt tên, đổi tên sân vận động, quảng trường.công viên trên địa bàn Hà nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 46/2003/NQ-HĐ về việc đăt tên, đổi tên sân vận động, quảng trường.công viên trên địa bàn Hà nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 46/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 46/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ trọng tâm của Thủ Đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2003 (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 42/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ trọng tâm của Thủ Đô Hà Nội 6 tháng cuối năm 2003 (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28/6/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 42/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 42/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 41/2003/NQ-HĐvề việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 - 2004 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 41/2003/NQ-HĐvề việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 - 2004 do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 41/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm
Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 43/2003/NQ-HĐ về việc phân cấp quản lý ngân sách và định mức phân bổ ngân sách, chế độ chi ngân sách Thành phố Hà Nội Khóa XII (Kỳ họp thứ 10, từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 năm 2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 43/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 43/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hà nội(Từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 40/2003/NQ-HĐ về việc miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân thành phố Hà nội(Từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 40/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 40/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 45/2003/NQ-HĐ về việc đề nghị thành lập đơn vị hành chính mới do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 45/2003/NQ-HĐ về việc đề nghị thành lập đơn vị hành chính mới do Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 45/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 45/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 39/2003/NQ-HĐ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội khóa XII, nhiệm kỳ 1999 – 2004 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 39/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 39/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày
Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Nghị quyết số 32/2003/NQ-HĐ về nhiệm vụ kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố Hà Nội năm 2003 (Kỳ họp thứ 8, từ ngày 11 đến ngày 13/02/2003) do Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 32/2003/NQ-HĐNgày ban hành: 13 tháng 02 năm 2003 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Phùng Hữu Phú HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 32/2003/NQ-HĐ Hà Nội, ngày

Phùng Hữu Phú, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 12:42:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Phùng Hữu Phú

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB