Tạ Quang Ngọc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Chỉ thị 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 05/2007/CT-BTSNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/2007/CT-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007
Chỉ thị 04/CT-BTS về việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chỉ thị 04/CT-BTS về việc phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 04/CT-BTSNgày ban hành: 27 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/CT-BTS Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ
Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 05/2007/QĐ-BTSNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 05/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007
Quyết định 695/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Thi đua, tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Quyết định 695/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Thi đua, tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 695/QĐ-BTSNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 695/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 QUYẾT
Quyết định 696/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Quyết định 696/QĐ-BTS năm 2007 thành lập Phòng Tổng hợp thuộc Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 696/QĐ-BTSNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 696/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2007 QUYẾT
Quyết định 658/QĐ-BTS năm 2007 về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Quyết định 658/QĐ-BTS năm 2007 về việc Kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ nhân đạo Nghề cá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 658/QĐ-BTSNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 658/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2007 QUYẾT
Quyết định 04/2007/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

Số hiệu: 04/2007/QĐ-BTSNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN ****** Số : 04/2007/QĐ-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *************** Hà Nội, ngày 09 tháng 4
Công văn số 587/BTS-TTra về việc chương trình công tác năm 2007 của Bộ Thủy sản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Thủy sản ban hành

Công văn số 587/BTS-TTra về việc chương trình công tác năm 2007 của Bộ Thủy sản thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí do Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 587/BTS-TTraNgày ban hành: 23 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Công văn Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 587/BTS-TTra Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2007
Chỉ thị 01/CT-BTS năm 2007 về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Chỉ thị 01/CT-BTS năm 2007 về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 01/CT-BTSNgày ban hành: 22 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 01/CT-BTS Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ
Quyết đính 02/2007/QĐ-BTS về Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần X, Nghị quyết 25/2006/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 -2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết đính 02/2007/QĐ-BTS về Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần X, Nghị quyết 25/2006/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 -2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-BTSNgày ban hành: 08 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 02/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007
Quyết định 28/2006/QĐ-BTS Quy định tạm thời về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 28/2006/QĐ-BTS Quy định tạm thời về tiêu chuẩn Thanh tra viên Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 28/2006/QĐ-BTSNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THỦY SẢN****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 28/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006
Quyết định 27/2006/QĐ-BTS quy định tạm thời về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 27/2006/QĐ-BTS quy định tạm thời về trang phục, phù hiệu, biển hiệu, cấp hiệu, cờ hiệu và phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 27/2006/QĐ-BTSNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN **** Số : 27/2006/QĐ-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm
Quyết định 29/2006/QĐ-BTS Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, chế độ, nhiệm vụ, quyền hạn của Cộng tác viên Thanh tra Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Quyết định 29/2006/QĐ-BTS Quy định tạm thời về tiêu chuẩn, chế độ, nhiệm vụ, quyền hạn của Cộng tác viên Thanh tra Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 29/2006/QĐ-BTSNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN --- Số : 29/2006/QĐ-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- Hà Nội,
Quyết định 26/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-BTSNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc - Tự do - Hạnh phúc Số: 26/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ
Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Quyết định 19/2006/QĐ-BTS về việc thành lập Văn phòng chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-BTSNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Tạ Quang Ngọc BỘ THUỶ SẢN****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

Tạ Quang Ngọc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 15/04/2021 14:45:34
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Tạ Quang Ngọc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB