Trần Minh Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 34/2011/TT-NHNN hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 34/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2011/TT-NHNN Hà
Quyết định 1992/QĐ-NHNN năm 2011 đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2011/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1992/QĐ-NHNN năm 2011 đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2011/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1992/QĐ-NHNNNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1992/QĐ-NHNN Hà Nội,
Quyết định 1992/QĐ-NHNN năm 2011 đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2011/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 1992/QĐ-NHNN năm 2011 đính chính điểm c khoản 2 Điều 1 Thông tư 22/2011/TT-NHNN về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1992/QĐ-NHNNNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1992/QĐ-NHNN Hà Nội,
Thông tư 22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 22/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 22/2011/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 22/2011/TT-NHNNNgày ban hành: 30 tháng 08 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2011/TT-NHNN Hà
Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 19/2010/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 19/2010/TT-NHNNNgày ban hành: 27 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2010/TT-NHNN Hà Nội,
Thông tư 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 06/2010/TT-NHNN hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi giấy phép, điều lệ của ngân hàng thương mại do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 06/2010/TT-NHNNNgày ban hành: 26 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 06/2010/TT-NHNN Hà Nội,
Thông tư 04/2010/TT-NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 04/2010/TT-NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/2010/TT-NHNNNgày ban hành: 11 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-NHNN Hà Nội,
Thông tư 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 15/2009/TT-NHNN quy định về tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn đối với tổ chức tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 15/2009/TT-NHNNNgày ban hành: 10 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2009/TT-NHNN Hà Nội,
Thông tư 08/2009/TT-NHNN hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Thông tư 08/2009/TT-NHNN hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 08/2009/TT-NHNNNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 08/2009/TT-NHNN Hà Nội,
Quyết định 837/QĐ-NHNN năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Quyết định 837/QĐ-NHNN năm 2009 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 837/QĐ-NHNNNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 837/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày
Công văn số 9699/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Công văn số 9699/NHNN-QLNH về việc hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 9699/NHNN-QLNHNgày ban hành: 30 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------------- Số: 9699/NHNN-QLNHV/v: hướng
Quyết định 30/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Quyết định 30/2008/QĐ-NHNN sửa đổi Quy chế hoạt động bao thanh toán của các Tổ chức tín dụng theo Quyết định 1096/2004/QĐ-NHNN do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 30/2008/QĐ-NHNNNgày ban hành: 16 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 30/2008/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 16
Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN về biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 05/2008/CT-NHNN về biện pháp đảm bảo an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 05/2008/CT-NHNNNgày ban hành: 09 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 05/2008/CT-NHNN Hà Nội, ngày
Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN về chấn chỉnh hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Chỉ thị 04/2008/CT-NHNN về chấn chỉnh hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 04/2008/CT-NHNNNgày ban hành: 27 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Minh Tuấn NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------ Số: 04/2008/CT-NHNN Hà Nội,

Trần Minh Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/03/2023 11:37:37
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Minh Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB