Trần Thanh Mẫn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 40/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 40/2010/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về ủy quyền giải quyết thủ tục thuộc chức năng quản lý hành chính Nhà nước đối với lĩnh vực đầu tư trên địa bàn ngoài khu công nghiệp tại thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 40/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 40/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 31/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 31/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 07 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 31/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 24/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, ấp trứng gia cầm do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 24/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 14/2010/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 14/2010/QĐ-UBND về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 14/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14/2010/QĐ-UBND
Quyết định 13/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2010/QĐ-UBND
Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 10/2010/QĐ-UBND về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 10/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2010/QĐ-UBND Cần
Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 02/2010/CT-UBND về chấn chỉnh công tác bán đấu giá tài sản do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 02/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/CT-UBND Cần
Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 07/2010/QĐ-UBND về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 07/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 08/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 08/2010/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 08/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND quy định chức danh, mức phụ cấp của những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu vực; phụ cấp kiêm nhiệm chức danh và khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức đoàn thể cấp xã do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 03/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 76/2005/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 76/2005/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/QĐ-UBND Cần
Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 79/2006/QĐ-UBND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Cần
Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Chỉ thị 15/2009/CT-UBND về tăng cường thực hiện công tác giám sát đầu tư của cộng đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 15/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 15/2009/CT-UBND
Quyết định 59/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND điều chỉnh Điều 2 Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên Thú y ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 59/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 59/2009/QĐ-UBND
Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND quy định về số lượng và mức phụ cấp đối với nhân viên thú y của xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

Số hiệu: 58/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Mẫn ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND

Trần Thanh Mẫn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 19:19:44
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Thanh Mẫn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB