Trần Thanh Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 5122/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 5122/QĐ-UBND năm 2009 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế phối hợp liên thông trong giải quyết thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 5122/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 5122/QĐ-UBND Mỹ Tho,
Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 34/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 34/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 34/2009/QĐ-UBND
Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 30/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 30/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 30/2009/QĐ-UBND
Quyết định 29/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 29/2009/QĐ-UBND ban hành đơn giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 29/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 29/2009/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 22/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và thu hút cán bộ, công chức hành chính, viên chức sự nghiệp tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2009 - 2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 22/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 22/2009/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 10/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 10/2009/QĐ-UBND quy định về chế độ chi đối với hoạt động xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 10/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 10/2009/QĐ-UBND
Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quản lý cư trú đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 08/2009/QĐ-UBND về quản lý cư trú đối với nhân khẩu tạm trú trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 08/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 08/2009/QĐ-UBND
Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2009 Phê duyệt Đề án Định hướng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Tiền Giang - thời kỳ 2008 - 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 1146/QĐ-UBND năm 2009 Phê duyệt Đề án Định hướng thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài tỉnh Tiền Giang - thời kỳ 2008 - 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 1146/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1146/QĐ-UBND Mỹ Tho,
Chỉ thị 23/2008/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Chỉ thị 23/2008/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 23/2008/CT-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 23/2008/CT-UBND Mỹ
Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 35/2008/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải tỏa, tái định cư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 35/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc--------- Số: 35/2008/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 22/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp hoạt động trong phát triển kinh tế tập thể tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 22/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND quy định về đơn giá bồi thường thiệt hại cây trái, hoa màu khi nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, phát triển kinh tế do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/QĐ-UBND Mỹ Tho,
Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 5056/QĐ-UBND năm 2007 ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 5 BCH TW Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 5056/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------ Số: 5056/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 28
Quyết định 4551/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án phát triển ngành thương mại tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 4551/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Đề án phát triển ngành thương mại tỉnh Tiền Giang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 4551/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4551/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày
Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2007 ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 4299/QĐ-UBND năm 2007 ban hành khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 4299/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 4299/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày

Trần Thanh Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 30/05/2023 11:17:00
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Thanh Trung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB