Trần Thanh Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 43/2007/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 43/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 43/2007/QĐ-UBND Mỹ Tho,
Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ban hành quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua đò, phà và phí sử dụng bến bãi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND ban hành quy định việc thu, nộp, quản lý, sử dụng phí qua đò, phà và phí sử dụng bến bãi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 41/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 10 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 41/2007/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 30/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 30/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 30/2007/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 24/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 24/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 24/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 12 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2007/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 11/2007/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện trách nhiệm trong công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 11/2007/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về khuyến khích, hỗ trợ và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 08/2007/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 45/2006/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, địa hạt thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND quy định thẩm quyền, địa hạt thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 45/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 45/2006/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Quy định chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND Quy định chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ chống buôn lậu, hàng giả trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 43/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 43/2006/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 35/2006/QĐ-UBND ban hành quy định trách nhiệm quản lý, chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng thuộc kinh phí ngân sách trung ương ủy quyền trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 35/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 35/2006/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 27/2006/QĐ-UBND về quản lý hoạt động chăn nuôi, giết mổ, mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật và ấp trứng gia cầm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 27/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 27/2006/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 26/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 26/2006/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 26/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ***** CỘNG HÒÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 26/2006/QĐ-UBND Mỹ Tho,
Quyết định 24/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 24/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về trình tự thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Tiền Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 24/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 24/2006/QĐ-UBND Mỹ
Quyết định 21/2006/QĐ-UBND-TG điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo Quyết định 43/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền giang ban hành

Quyết định 21/2006/QĐ-UBND-TG điều chỉnh mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thực hiện theo Quyết định 43/2004/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền giang ban hành

Số hiệu: 21/2006/QĐ-UBND-TGNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH TIỀN GIANG****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21/2006/QĐ-UBND-TG Mỹ
Quyết định 19/2006/QĐ-UBND-TG ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 19/2006/QĐ-UBND-TG ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 19/2006/QĐ-UBND-TGNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ******** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 19 /2006/QĐ-UBND
Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Quyết định 1523/QĐ-UBND năm 2006 về việc thành lập Trung tâm Công báo thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Số hiệu: 1523/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Thanh Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1523/QĐ-UBND Mỹ Tho, ngày 14

Trần Thanh Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 21/03/2023 12:32:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Thanh Trung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB