Trần Trọng Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chỉ thị 04/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 04/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/CT-UBND Bình
Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chỉ thị 03/2010/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 03/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/CT-UBND Bình
Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 09/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 09/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 09/2010/QĐ-UBND Bình
Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 03/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 03/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/2010/QĐ-UBND Bình
Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 02/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2010/QĐ-UBND Bình
Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Chỉ thị 01/2010/CT-UBND về tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 của huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 01/2010/CT-UBNDNgày ban hành: 22 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/CT-UBND Bình
Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách huyện, Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 20 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/QĐ-UBND Bình
Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 23/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 23/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 24/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 24/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 24/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 24/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 25/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 25/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 25/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 14/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 14/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 14/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 19/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 15/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 15/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 15/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 20/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 20/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 20/2008/QĐ-UBND Bình
Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Quyết định 16/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh do Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh ban hành

Số hiệu: 16/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Trọng Tuấn ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 16/2008/QĐ-UBND Bình

Trần Trọng Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 06/06/2023 19:58:45
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Trọng Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB