Trần Trung Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP. Hồ Chí Minh năm 2010 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Hướng dẫn 1690/LĐTBXH-TTr tổ chức các hoạt động Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ TP. Hồ Chí Minh năm 2010 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 1690/LĐTBXH-TTrNgày ban hành: 10 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Hướng dẫn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh
Công văn 9957/LĐTBXH-TTr thực hiện báo cáo định kỳ 	tai nạn lao động và bảo hộ lao động năm 2009 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 9957/LĐTBXH-TTr thực hiện báo cáo định kỳ tai nạn lao động và bảo hộ lao động năm 2009 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 9957/LĐTBXH-TTrNgày ban hành: 10 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Công văn 6236/LĐTBXH-DN về học phí, phí tuyển sinh học nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 6236/LĐTBXH-DN về học phí, phí tuyển sinh học nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6236/LĐTBXH-DNNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh
Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn số 2041/LĐTBXH-TTr về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 2041/LĐTBXH-TTrNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr về việc tình hình tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố trong năm 2007 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo số 681/LĐTBXH-TTr về việc tình hình tai nạn lao động chết người trên địa bàn thành phố trong năm 2007 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 681/LĐTBXH-TTrNgày ban hành: 20 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Công văn số 667/LĐTBXH-DN về việc cấp chứng chỉ trong dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn số 667/LĐTBXH-DN về việc cấp chứng chỉ trong dạy nghề do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 667/LĐTBXH-DNNgày ban hành: 19 tháng 02 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Trung Dũng ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Công văn số 1144/LĐTBXH-AT của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc phát hành tài liệu phục vụ Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN

Công văn số 1144/LĐTBXH-AT của Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM về việc phát hành tài liệu phục vụ Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN

Số hiệu: 1144/LĐTBXH-ATNgày ban hành: 09 tháng 03 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Trung Dũng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ LAO ĐỘNGTHƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh
Thông báo số 744/LĐTBXH–DN về việc tổ chức Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI năm 2006 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Thông báo số 744/LĐTBXH–DN về việc tổ chức Hội thi tay nghề ASEAN lần thứ VI năm 2006 do Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 744/LĐTBXH-DNNgày ban hành: 14 tháng 02 năm 2006 Loại văn bản: Thông báo Người ký: Trần Trung Dũng UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHSỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh

Trần Trung Dũng, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 24/09/2020 06:59:01
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Trung Dũng

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB