Trần Văn Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 1292/QĐ-BNV năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1292/QĐ-BNV năm 2011 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1292/QĐ-BNVNgày ban hành: 28 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1292/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm
Thông tư 07/2011/TT-BNV hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo” do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 07/2011/TT-BNV hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp quản lý nhà nước về tôn giáo” do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 07/2011/TT-BNVNgày ban hành: 01 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2011/TT-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 04
Quyết định 1179/QĐ-BNV năm 2010 cho phép thành lập Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1179/QĐ-BNV năm 2010 cho phép thành lập Liên hiệp hội về người khuyết tật Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1179/QĐ-BNVNgày ban hành: 14 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1179/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm
Báo cáo 1575/BC-BNV sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Báo cáo 1575/BC-BNV sơ kết tình hình và kết quả thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 (Đề án 30) trong giai đoạn thống kê và rà soát thủ tục hành chính do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1575/BC-BNVNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1575/BC-BNV Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm
Thông tư 04/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 04/2010/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 04/2010/TT-BNVNgày ban hành: 20 tháng 05 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 04/2010/TT-BNV Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm
Quyết định 100/QĐ-BNV năm 2010 giao biên chế công chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 100/QĐ-BNV năm 2010 giao biên chế công chức hành chính nhà nước của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 100/QĐ-BNVNgày ban hành: 08 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 100/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2010
Quyết định 93/QĐ-BNV năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 93/QĐ-BNV năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 93/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 93/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010
Quyết định 94/QĐ-BNV năm 2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của cơ quan Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 94/QĐ-BNV năm 2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm của cơ quan Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 94/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010
Quyết định 91/QĐ-BNV năm 2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 91/QĐ-BNV năm 2010 về kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của cơ quan Bộ Nội vụ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 91/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 91/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010
Quyết định 90/QĐ-BNV năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 90/QĐ-BNV năm 2010 thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 90/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010
Công văn 42/TTg-TH về chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Công văn 42/TTg-TH về chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 42/TTg-THNgày ban hành: 07 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuấn THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 42/TTg-THV/v chỉ đạo công tác dân vận của
Quyết định 1606/QĐ-BNV năm 2009 giao bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1606/QĐ-BNV năm 2009 giao bổ sung chỉ tiêu biên chế làm việc ở nước ngoài đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1606/QĐ-BNVNgày ban hành: 24 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1606/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm
Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 10/2009/TT-BNV quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 10/2009/TT-BNVNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 10/2009/TT-BNV Hà Nội, ngày 21 tháng 10
Thông tư 08/2009/TT-BNV hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 08/2009/TT-BNV hướng dẫn thành lập Ban công tác người cao tuổi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 08/2009/TT-BNVNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 08/2009/TT-BNV Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm
Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL năm 2009 về quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ do Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPL năm 2009 về quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ do Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1020/QĐ-HĐPHCTPBGDPLNgày ban hành: 02 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CỦA BỘ NỘI VỤ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh

Trần Văn Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 03/06/2023 14:15:48
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Văn Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB