Trần Văn Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Công văn 1994/BNV-CQĐP trả lời chế độ, chính sách khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn 1994/BNV-CQĐP trả lời chế độ, chính sách khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường và thí điểm Bí thư đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1994/BNV-CQĐPNgày ban hành: 26 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1994/BNV-CQĐPV/v trả lời một số chế độ, chính
Công văn số 1841/BNV-PC về việc báo cáo tình hình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết Quý II năm 2009 do Chính phủ trình do Bộ Nội vụ ban hành

Công văn số 1841/BNV-PC về việc báo cáo tình hình soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh; dự thảo nghị quyết Quý II năm 2009 do Chính phủ trình do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 1841/BNV-PCNgày ban hành: 18 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1841/BNV-PCV/v: Báo cáo tình hình soạn thảo
Quyết định 746/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Hồng Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý biên chế thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 746/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn bà Đào Thị Hồng Minh giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý biên chế thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 746/QĐ-BNVNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 746/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009
Quyết định 747/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Phấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do  Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 747/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đình Phấn giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 747/QĐ-BNVNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 747/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009
Quyết định 745/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 745/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Minh Triết giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý tổ chức bộ máy thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 745/QĐ-BNVNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 745/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009
Quyết định 748/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn Ông Bùi Huy Hưng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý biên chế thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 748/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn Ông Bùi Huy Hưng giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý biên chế thuộc Vụ Tổ chức – Biên chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 748/QĐ-BNVNgày ban hành: 05 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 748/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2009
Quyết định 738/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 738/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm bà Lê Minh Hương, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức-Viên chức kiêm nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ cải cách chế độ công vụ, công chức Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 738/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 738/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 05
Quyết định 740/QĐ-BNV năm 2009 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 740/QĐ-BNV năm 2009 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi) Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 740/QĐ-BNVNgày ban hành: 04 tháng 05 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 740/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm
Thông tư 03/2009/TT-BNV hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 03/2009/TT-BNV hướng dẫn về tên gọi Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, quận và biển tên cơ quan Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 03/2009/TT-BNVNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 03/2009/TT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2009
Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư 04/2009/TT-BNV sửa đổi khoản 3, khoản 4 điều 5 Thông tư 02/2009/TT-BNV hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 04/2009/TT-BNVNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 04/2009/TT-BNV Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm
Quyết định 648/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm ông Phạm Minh Tạo giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 648/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm ông Phạm Minh Tạo giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 648/QĐ-BNVNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 648/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009
Quyết định 668/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Giá giữ chức Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 668/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Viết Giá giữ chức Phó Chánh Văn phòng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 668/QĐ-BNVNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 668/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm
Quyết định 666/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế  do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 666/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Văn Khiêm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 666/QĐ-BNVNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 666/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009
Quyết định 649/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 649/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 649/QĐ-BNVNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 649/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009
Quyết định 658/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Minh Hương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Quyết định 658/QĐ-BNV năm 2009 bổ nhiệm có thời hạn bà Lê Minh Hương giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Công chức – Viên chức do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 658/QĐ-BNVNgày ban hành: 22 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuấn BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 658/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2009

Trần Văn Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 04:47:24
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Văn Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB