Trần Văn Tuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 06/2010/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tỉnh Bắc Ninh đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 06/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 06/2010/QĐ-UBND Bắc Ninh,
Quyết định 165/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 165/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tại tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 165/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 27 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 165/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 120/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân Bắc Ninh ban hành

Quyết định 120/2009/QĐ-UBND về chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo do Ủy ban nhân dân Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 120/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 120/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 140/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, con dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 140/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, thuế, con dấu cho doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 140/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 140/2008/QĐ-UBND
Quyết định 49/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 49/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thuộc tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 49/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 49/2008/QÐ-UBND Bắc Ninh,
Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 10/2008/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của tỉnh Bắc Ninh thực hiện Nghị quyết 16/2007/NQ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 10/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 10/2008/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Quyết định 08/2008/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 08/2008/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch cải cách hành chính năm 2008 tỉnh Bắc Ninh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 08/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 08/2008/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Quyết định 07/2008/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi khi nhà nước thu hồi đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 07/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Quyết định 93/2007/QĐ-UBND bổ sung quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 93/2007/QĐ-UBND bổ sung quy định hỗ trợ phát triển nông nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 93/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 93/2007/QÐ-UBND Bắc Ninh, ngày
Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2007 về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô và bảo vệ Tết nguyên đán Mậu tý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2007 về tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy trong mùa hanh khô và bảo vệ Tết nguyên đán Mậu tý do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 12/CT-UBNDNgày ban hành: 21 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 12/CT-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 12
Quyết định 911/2006/QĐ-UBND-BN Bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 911/2006/QĐ-UBND-BN Bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu tỉnh Bắc Ninh đến năm 2010 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 911/2006/QĐ-UBND-BNNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 911/2006/QĐ-UBND-BN Bắc
Quyết định 743/2006/QĐ-UBND-BN về việc phân bổ kinh phí dự án phát triển gia đình bền vững do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 743/2006/QĐ-UBND-BN về việc phân bổ kinh phí dự án phát triển gia đình bền vững do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 743/2006/QĐ-UBND-BNNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 743/QĐ-UBND-BN Bắc Ninh,
Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 712/2006/QĐ-UBND-BN phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình trạm bơm tiêu Hán Quảng huyện Quế Võ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 712/2006/QĐ-UBND-BNNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ******** Số: 712 /QĐ - UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Bắc
Quyết định 715/2006/QĐ-UBND-BN về việc cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải thể thao quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Quyết định 715/2006/QĐ-UBND-BN về việc cử huấn luyện viên và vận động viên tham dự các giải thể thao quốc gia năm 2006 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 715/2006/QĐ-UBND-BNNgày ban hành: 25 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 715/2006/QĐ-UBND-BN Bắc
Công văn số 554/UBND–VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc đào tạo liên thông Cao đẳng

Công văn số 554/UBND–VX của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc đào tạo liên thông Cao đẳng

Số hiệu: 554/UBND-VXNgày ban hành: 19 tháng 05 năm 2006 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Văn Tuý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 554/UBND–VX V/v Đào tạo liên thông

Trần Văn Tuý, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 02/04/2023 15:41:12
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trần Văn Tuý

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB