Trịnh Văn Thình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 03/2008/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 03/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 03/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 09
Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm y tế dự phòng quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 02/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 30
Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 01/2008/QĐ-UBND về quy chế tổ chức và hoạt động của bệnh viện quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 01/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 01/2008/QĐ-UBND Quận 3, ngày 30
Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 08/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 08/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 08/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 14
Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 09/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 09/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 09/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 14
Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu dấu Ủy ban nhân dân quận trên giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 07/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu dấu Ủy ban nhân dân quận trên giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 07/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 13 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 07/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 13
Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 06/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 06/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 31 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 06/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 31
Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Trưởng Phòng Y tế quận 3 được ký tên, đóng dấu UBND quận trên một số văn bản hành chính thuộc thẩm quyền của UBND quận do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 04/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 30
Quyết định 03/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 3 do  Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 03/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Y tế Quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 03/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 03 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 03/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 26
Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 02/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Giáo dục quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 02/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 02 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 02/2007/QĐ-UBND Quận 3, ngày 01
Quyết định 44/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 44/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 44/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 44/2006/QĐ-UBND Quận 3, ngày 28
Quyết định 42/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ban tôn giáo quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Quyết định 42/2006/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của ban tôn giáo quận 3 do Ủy ban nhân dân Quận 3 ban hành

Số hiệu: 42/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 42/2006/QĐ-UBND Quận 3, ngày 26
Quyết định 43/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 43/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 43/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 26 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 43/2006/QĐ-UBND Quận 3, ngày 26
Quyết định 101/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Quyết định 101/2006/QĐ-UBND ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng công trình quận 3 do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 101/2006/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 101/2006/QĐ-UBND Quận 3, ngày 03
Chỉ thị 04/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong 6 tháng cuối năm 2006 và tiếp tục triển khai luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Chỉ thị 04/2006/CT-UBND về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong 6 tháng cuối năm 2006 và tiếp tục triển khai luật phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quận do Ủy ban nhân dân quận 3 ban hành

Số hiệu: 04/2006/CT-UBNDNgày ban hành: 24 tháng 07 năm 2006 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trịnh Văn Thình ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 04/2006/CT-UBND Quận 3, ngày 24 tháng

Trịnh Văn Thình, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:16:29
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trịnh Văn Thình

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB