Trương Chí Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 193/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với chương trình, dự án do Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID) tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 193/2011/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính, giải ngân đối với chương trình, dự án do Quỹ OPEC về Phát triển quốc tế (OFID) tài trợ của Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 193/2011/TT-BTCNgày ban hành: 23 tháng 12 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 193/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 23
Thông tư 107/2011/TT-BTC sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư 40/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 108/2007/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 107/2011/TT-BTC sửa đổi điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư 40/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 108/2007/TT-BTC về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 107/2011/TT-BTCNgày ban hành: 20 tháng 07 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 107/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 20
Công văn 14408/BTC-HCSN về chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục, thể thao do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 14408/BTC-HCSN về chế độ thù lao đối với cộng tác viên thể dục, thể thao do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 14408/BTC-HCSNNgày ban hành: 27 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 14408/BTC-HCSNV/v chế độ thù lao đối
Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 159/2010/TT-BTC quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 159/2010/TT-BTCNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 159/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 10
Thông tư 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 158/2010/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Sở hữu trí tuệ do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 158/2010/TT-BTCNgày ban hành: 12 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 158/2010/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 10
Công văn 12952/BTC-HCSN bố trí kinh phí phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 12952/BTC-HCSN bố trí kinh phí phòng, chống bệnh dịch sốt xuất huyết do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12952/BTC-HCSNNgày ban hành: 28 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12952/BTC-HCSNV/v Bố trí kinh phí phòng,
Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Công văn 12613/BTC-HCSN tổ chức tự kiểm tra thực hiện Nghị định 67/2007/NĐ-CP và Nghị định 13/2010/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 12613/BTC-HCSNNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Trương Chí Trung BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 12613/BTC-HCSNV/v tổ chức tự kiểm tra thực
Quyết định 371/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 371/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong hoạt động khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 371/2010/QĐ-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 371/2010/QĐ-UBND
Quyết định 3799/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 3799/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 3799/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 15 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3799/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 3449/2009/QĐ-UBND về ủy quyền cho Sở Công Thương thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy phép đối với hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 3449/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 06 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 3449/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 2721/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2721/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2721/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 09 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2721/2009/QĐ-UBND Bắc
Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 2457/QĐ-UBND năm 2009 bổ sung giá đất đoạn đường rẽ sau bến xe khách Na Rì, huyện Na Rì vào bảng giá đất năm 2009 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 2457/QĐ-UBNDNgày ban hành: 11 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2457/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày
Quyết định 1334/2009/QĐ-UBND ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Quyết định 1334/2009/QĐ-UBND ban hành biểu giá tính thuế tài nguyên khoáng sản và sản phẩm rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 1334/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 1334/2009/QĐ-UBND Bắc
Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Chỉ thị 07/2009/CT-UBND về tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản vàng trái phép trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành

Số hiệu: 07/2009/CT-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trương Chí Trung UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 07/2009/CT-UBND Bắc Kạn,
Quyết định 750/2009/QĐ-UBND quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Quyết định 750/2009/QĐ-UBND quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

Số hiệu: 750/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Chí Trung ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 750/2009/QĐ-UBND Bắc

Trương Chí Trung, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 05/06/2023 21:40:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trương Chí Trung

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB