Trường Chinh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 816-QĐ/HĐNN7 năm 1987 về việc cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

Quyết định 816-QĐ/HĐNN7 năm 1987 về việc cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 816-QĐ/HĐNN7Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 1987 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****** Số: 816-QĐ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 1987
Nghị quyết số 814/NQ-HĐNN7 về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức và hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, xã và cấp tương đương do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 814/NQ-HĐNN7 về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức và hoạt động của các Ban của Hội đồng nhân dân huyện, xã và cấp tương đương do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 814/NQ-HĐNN7Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 1987 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 814/NQ-HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm
Nghị quyết số 815/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chỉnh phủ Cộng hoà Ấn Độ do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 815/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chỉnh phủ Cộng hoà Ấn Độ do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 815/NQ-HĐNN7Ngày ban hành: 28 tháng 04 năm 1987 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 815/NQ-HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm
Nghị quyết số 784/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Bun-ga-ri do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 784/NQ-HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự giữa Việt Nam và Bun-ga-ri do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 784/NQ-HĐNN7Ngày ban hành: 16 tháng 02 năm 1987 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 784/NQ-HĐNN7 Hà Nội, ngày 16 tháng 2 năm
Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Luật Hôn nhân và gia đình 1986

Số hiệu: 21-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 29 tháng 12 năm 1986 Loại văn bản: Luật Người ký: Trường Chinh QUỐC HỘI******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 21-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 1986 LUẬT HÔN
Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Pháp lệnh sửa đổi việc tính các định mức bằng tiền trong Điều lệ thuế công thương nghiệp và Điều lệ thuế hàng hoá do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 20-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 08 tháng 11 năm 1986 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm
Nghị quyết số 746-QĐ/HĐNN7 về việc tha, giảm hạn tù nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9-1986 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Nghị quyết số 746-QĐ/HĐNN7 về việc tha, giảm hạn tù nhân dịp lễ Quốc khánh 2-9-1986 do Hội đồng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 746-QĐ/HĐNN7Ngày ban hành: 28 tháng 08 năm 1986 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 746-QĐ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 1986
Nghị quyết số 719-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung

Nghị quyết số 719-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước bổ sung "Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Lào" do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 719-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 01 tháng 04 năm 1986 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 719-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm
Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7 về việc giải thể Tòa án nhân dân đặc biệt do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 720-NQ/HĐNN7 về việc giải thể Tòa án nhân dân đặc biệt do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 720-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 01 tháng 04 năm 1986 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 720-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm
Nghị quyết số 701-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt nam và Cam-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 701-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Hiệp ước hoạch định biên giới giữa Việt nam và Cam-pu-chia do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 701-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 30 tháng 01 năm 1986 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 701-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 30 tháng 1 năm
Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã do Hội đồng Nhà nước ban hành

Nghị quyết số 700-NQ/HĐNN7 về việc hoãn cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp huyện, xã do Hội đồng Nhà nước ban hành

Số hiệu: 700-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 15 tháng 01 năm 1986 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 700-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 1986
Nghị quyết số 691-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước quốc tế về viễn thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 691-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước quốc tế về viễn thông do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 691-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 21 tháng 12 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 691-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm
Nghị quyết số 670A/NQ/HĐNN7 về việc bổ sung vào Điều 3 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng nhà nước ban hành

Nghị quyết số 670A/NQ/HĐNN7 về việc bổ sung vào Điều 3 của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước do Hội đồng nhà nước ban hành

Số hiệu: 670ANQ/HĐNN7Ngày ban hành: 19 tháng 11 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 670ANQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm
Nghị quyết số 670-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng tương trợ kinh tế mà Chính phủ Việt nam đã ký với Chính phủ Ba lan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Nghị quyết số 670-NQ/HĐNN7 về việc phê chuẩn Công ước về năng lực pháp lý, quyền ưu đãi và miễn trừ của Hội đồng tương trợ kinh tế mà Chính phủ Việt nam đã ký với Chính phủ Ba lan do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 670-NQ/HĐNN7Ngày ban hành: 28 tháng 10 năm 1985 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 670-NQ/HĐNN7 Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm
Pháp lệnh Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Pháp lệnh Phát hành tiền ngân hàng mới, thu đổi tiền ngân hàng cũ năm 1985 do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Số hiệu: 18-LCT/HĐNN7Ngày ban hành: 13 tháng 09 năm 1985 Loại văn bản: Pháp lệnh Người ký: Trường Chinh HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 18-LCT/HĐNN7 Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 1985

Trường Chinh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 09/02/2023 03:36:35
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trường Chinh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB