Trương Đình Tuyển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Quyết định 23/2007/QĐ-BTM phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 23/2007/QĐ-BTM phê duyệt Đề án Phát triển xuất nhập khẩu hàng hoá với Trung Quốc giai đoạn 2007 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 23/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 02 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 023/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 02 tháng 08
Quyết định 19/2007/QĐ-BTM về việc cử Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 19/2007/QĐ-BTM về việc cử Chủ tịch Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 19/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 19/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 07
Quyết định 20/2007/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 12/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 20/2007/QĐ-BTM sửa đổi Quyết định 12/2006/QĐ-BTM ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia giai đoạn 2006 - 2010 do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 20/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 20/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31 tháng 07
Quyết định 1249/QĐ-BTM năm 2007 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1681/QĐ-BTM năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1249/QĐ-BTM năm 2007 sửa đổi Điều 3 Quyết định 1681/QĐ-BTM năm 2004 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1249/QĐ-BTMNgày ban hành: 31 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1249/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 31
Quyết định 18/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 18/2007/QĐ-BTM về Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 18/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 30 tháng 07 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển THƯ VIỆN PHÁP LUẬT BỘ THƯƠNG MẠI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 018/2007/QĐ-BTM Hà
Quyết định 15/2007/QĐ-BTM về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 15/2007/QĐ-BTM về Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp quản lý thị trường” do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 15/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 15/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm
Quyết định 14/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương

Quyết định 14/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp quản lý thị trường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 14/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 14/2007/QĐ-BTM Hà Nội , ngày 05 tháng 06
Quyết định 11/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương

Quyết định 11/2007/QĐ-BTM ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý thị trường" do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 05 tháng 06 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2007/QĐ-BTM Hà Nội , ngày 05 tháng 06
Quyết định 11/2007/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, kèm theo Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Quyết định 11/2007/QĐ-BTM sửa đổi Quy chế đại lý kinh doanh xăng dầu, kèm theo Quyết định 1505/2003/QĐ-BTM do Bộ trưởng Bộ Thương Mại ban hành

Số hiệu: 11/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 22 tháng 05 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 11/2007/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 22 tháng 05
Công điện 06TM/CSTTTN về việc kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Công điện 06TM/CSTTTN về việc kinh doanh xăng dầu do Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 06TM/CSTTTNNgày ban hành: 10 tháng 04 năm 2007 Loại văn bản: Công điện Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 06TM/CSTTTN Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2007
Quyết định 04/2007/QĐ-BTM về Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 04/2007/QĐ-BTM về Quy chế Thi đua – Khen thưởng ngành Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 04/2007/QĐ-BTMNgày ban hành: 31 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI ****** Số: 04/2007/QĐ-BTM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc****** Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm
Quyết định 0110/QĐ-BTM năm 2007 ban hành Hệ thống tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 0110/QĐ-BTM năm 2007 ban hành Hệ thống tiêu chí lựa chọn Thương hiệu sản phẩm tham gia Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 0110/QĐ-BTMNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ THƯƠNG MẠI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------
Quyết định 1379/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Thương mại về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 1379/2006/QĐ-BTM về việc thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Thương mại về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 1379/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 1379/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 08
Quyết định 27/2006/QĐ-BTM về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 27/2006/QĐ-BTM về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thuộc Cục Quản lý cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 27/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 28 tháng 08 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 27/2006/QĐ-BTM Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2006 QUYẾT
Quyết định 983/2006/QĐ-BTM về quy chế làm việc của Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 983/2006/QĐ-BTM về quy chế làm việc của Bộ Thương mại do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Số hiệu: 983/2006/QĐ-BTMNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2006 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Trương Đình Tuyển BỘ THƯƠNG MẠI BỘ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 983/2006/QĐ-BTM Hà

Trương Đình Tuyển, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 07/03/2021 22:17:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trương Đình Tuyển

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB