Trương Quốc Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 27 ban hành

Nghị quyết 111/2010/NQ-HĐND quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp, khu phố thuộc tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 27 ban hành

Số hiệu: 111/2010/NQ-HĐNDNgày ban hành: 10 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 111/2010/NQ-HĐND
Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Nghị quyết 82/2009/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Số hiệu: 82/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 82/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Nghị quyết 83/2009/NQ-HĐND về giao chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010 bằng nguồn vốn xổ số kiến thiết do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Số hiệu: 83/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 83/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 85/2009/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Nghị quyết 85/2009/NQ-HĐND quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia đối với các khoản thu giữa ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã đối với huyện Giang Thành và các xã mới thành lập thuộc các huyện: Tân Hiệp, Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Giang Thành do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 25 ban hành

Số hiệu: 85/2009/NQ-HĐNDNgày ban hành: 02 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 85/2009/NQ-HĐND
Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 10/2008/NQ-HĐND điều chỉnh phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 10/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 10/2008/NQ-HĐND
Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Nghị quyết 08/2008/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 18 ban hành

Số hiệu: 08/2008/NQ-HĐNDNgày ban hành: 09 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 08/2008/NQ-HĐND
Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND về giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Nghị quyết 59/2007/NQ-HĐND về giá đất chuyên dùng để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc để xác định giá sàn đấu giá khi giao đất trên địa bàn huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

Số hiệu: 59/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 23 tháng 08 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 59/2007/NQ-HĐND
Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh ban hành danh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết số 12/2007/NQ-HĐND về việc điều chỉnh ban hành danh mục phí trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 12/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/2007/NQ-HĐND Rạch
Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục lệ phí cấp giấy xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Nghị quyết số 14/2007/NQ-HĐND về việc ban hành danh mục lệ phí cấp giấy xác nhận thay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành

Số hiệu: 14/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 14/2007/NQ-HĐND Rạch
Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Nghị quyết 06/2007/NQ-HĐND ban hành chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 13 ban hành

Số hiệu: 06/2007/NQ-HĐNDNgày ban hành: 11 tháng 01 năm 2007 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Nghị quyết 42/2006/NQ-HĐND ban hành bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang do Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa VII, kỳ họp thứ 12 ban hành

Số hiệu: 42/2006/NQ-HĐNDNgày ban hành: 08 tháng 12 năm 2006 Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Trương Quốc Tuấn HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNTỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 42/2006/NQ-HĐND

Trương Quốc Tuấn, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 27/09/2020 01:18:11
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Trương Quốc Tuấn

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB