Võ Hồng Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT về áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 07/2011/TT-BKHĐT về áp dụng chỉ tiêu thống kê “Chỉ số sản xuất công nghiệp hàng tháng” thay thế chỉ tiêu “Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá cố định 1994 hàng tháng” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 07/2011/TT-BKHĐTNgày ban hành: 17 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2011/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày
Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP

Thông tư 06/2011/TT-BKHĐT hướng dẫn hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp “Giấy xác nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư bổ sung cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 61/2010/NĐ-CP" do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 06/2011/TT-BKHĐTNgày ban hành: 06 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2011/TT-BKHĐT Hà Nội, ngày
Thông tư 21/2010/TT-BKH hướng dẫn về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 21/2010/TT-BKH hướng dẫn về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 21/2010/TT-BKHNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 21/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 28
Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 13/2010/TT-BKH quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 13/2010/TT-BKHNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 13/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 02
Công văn 1342/BKH-TH tổng hợp, xây dựng Đề án phân công, phân cấp quản lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 1342/BKH-TH tổng hợp, xây dựng Đề án phân công, phân cấp quản lý do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1342/BKH-THNgày ban hành: 04 tháng 03 năm 2010 Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1342/BKH-TH V/v tổng hợp, xây dựng
Quyết định 290/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 290/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định Nhà nước Dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 290/QĐ-BKHNgày ban hành: 27 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 290/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 27 tháng
Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 03/2010/TT-BKH quy định chi tiết lập hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 03/2010/TT-BKHNgày ban hành: 27 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2010/TT-BKH Hà Nội, ngày 27
Quyết định 68/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 68/QĐ-BKH năm 2010 ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Bộ phận Xúc tiến đầu tư nước ngoài tại Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 68/QĐ-BKHNgày ban hành: 18 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 68/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 18
Quyết định 2081/QĐ-BKH năm 2009 ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 2081/QĐ-BKH năm 2009 ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 2081/QĐ-BKHNgày ban hành: 30 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 2081/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 30 tháng
Quyết định 1874/QĐ-BKH năm 2009 về kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1874/QĐ-BKH năm 2009 về kiện toàn Tổ công tác thực hiện Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1874/QĐ-BKHNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 1874/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 04 tháng
Công văn 8758/BKH-GS&TĐĐT về việc chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 8758/BKH-GS&TĐĐT về việc chương trình mục tiêu Quốc gia phòng chống HIV/AIDS đến năm 2010 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8758/BKH-GS&TĐĐTNgày ban hành: 13 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 8758/BKH-GS&TĐĐTV/v Chương
Công văn 8705/BKH-QLĐT về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn 8705/BKH-QLĐT về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8705/BKH-QLĐTNgày ban hành: 10 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 8705/BKH-QLĐTV/v áp dụng hình thức
Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 03/2009/TT-BKH hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 03/2009/TT-BKHNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/TT-BKH Hà Nội, ngày 16
Quyết định 521/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 521/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Cục Đầu tư nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 521/QĐ-BKHNgày ban hành: 16 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 521/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm
Quyết định 449/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 449/QĐ-BKH năm 2009 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 449/QĐ-BKHNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 449/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 9 tháng 4 năm

Võ Hồng Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 23/01/2021 00:26:27
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Võ Hồng Phúc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB