Võ Hồng Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 440/QĐ-BKH năm 2009 phê duyệt danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 440/QĐ-BKH năm 2009 phê duyệt danh mục các hoạt động xúc tiến đầu tư thuộc chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2009 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 440/QĐ-BKHNgày ban hành: 08 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 440/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 08 tháng
Báo cáo số 7898/BC-BKH về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Báo cáo số 7898/BC-BKH về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn nhà nước ở các bộ, ngành, địa phương từ năm 2005 đến năm 2007 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 7898/BC-BKHNgày ban hành: 29 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7898/BC-BKH Hà Nội, ngày 29 tháng 10
Quyết định 1440/QĐ-BKH năm 2008 về Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định 1129/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1440/QĐ-BKH năm 2008 về Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Quyết định 1129/QĐ-TTg về Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 22-CT/TW về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1440/QĐ-BKHNgày ban hành: 28 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 1440/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 28 tháng
Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH về Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1121/2008/QĐ-BKH về Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1121/2008/QĐ-BKHNgày ban hành: 03 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------ Số: 1121/2008/QĐ-BKH Hà Nội, ngày
Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Thông tư 04/2008/TT-BKH hướng dẫn Nghị định 151/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 04/2008/TT-BKHNgày ban hành: 09 tháng 07 năm 2008 Loại văn bản: Thông tư Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc------------- Số: 04/2008/TT-BKH
Quyết định 678/2008/QĐ-BKH về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 678/2008/QĐ-BKH về chứng chỉ tham gia khóa học về đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 678/2008/QĐ-BKHNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KỀ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:
Quyết định 648/QĐ-BKH năm 2008 sửa đổi Điều 3, Quyết định 452/QĐ-BKH về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 648/QĐ-BKH năm 2008 sửa đổi Điều 3, Quyết định 452/QĐ-BKH về việc phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức hành chính, sự nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 648/QĐ-BKHNgày ban hành: 26 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 648/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 26
Công văn số 3119/BKH-TH về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn số 3119/BKH-TH về việc thực hiện Quyết định số 390/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3119/BKH-THNgày ban hành: 02 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ TÀI CHÍNH BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc-------------- Số: 3119/BKH-THV/v: thực
Quyết định 505/QĐ-BKH năm 2008 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 505/QĐ-BKH năm 2008 phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia năm 2008 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 505/QĐ-BKHNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 505/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 25 tháng
Quyết định 504/QĐ-BKH năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm tra chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 504/QĐ-BKH năm 2008 về quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm tra chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia giai đoạn 2007-2010 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 504/QĐ-BKHNgày ban hành: 24 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 504/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 24 tháng 4
Quyết định 69/QĐ-BKH năm 2008 về việc chấm dứt hoạt động của bản tin Thông tin Đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 69/QĐ-BKH năm 2008 về việc chấm dứt hoạt động của bản tin Thông tin Đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 69/QĐ-BKHNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 69/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 16 tháng 01
Quyết định 68/QĐ-BKH năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 68/QĐ-BKH năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo Đấu thầu do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 68/QĐ-BKHNgày ban hành: 16 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 68/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 16 tháng 01
Công văn số 12/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Công văn số 12/BKH-QLĐT về việc cung cấp thông tin cho Báo Đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 12/BKH-QLĐTNgày ban hành: 02 tháng 01 năm 2008 Loại văn bản: Công văn Người ký: Võ Hồng Phúc THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 12/BKH-QLĐTV/v: Cung cấp
Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1591/2007/QĐ-BKH ban hành mẫu hồ sơ mời sơ tuyển gói thầu xây lắp do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1591/2007/QĐ-BKHNgày ban hành: 24 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc******* Số: 1591/2007/QĐ-BKH
Quyết định 1518/QĐ-BKH năm 2007 ban hành chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết 53/2007/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần năm BCH TW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Quyết định 1518/QĐ-BKH năm 2007 ban hành chương trình hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện Nghị quyết 53/2007/NQ-CP ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần năm BCH TW Đảng khoá X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1518/QĐ-BKHNgày ban hành: 05 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Hồng Phúc BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 1518/QĐ-BKH Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm

Võ Hồng Phúc, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 20/09/2020 05:36:28
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Võ Hồng Phúc

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB