Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 3
Quyết định 1919/QĐ-UBND về Quy chế thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 1919/QĐ-UBND về Quy chế thử nghiệm xử lý ô nhiễm nước sông, mương, hồ trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 1919/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 1919/QĐ-UBND Hà Nội,
Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 59/2009/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục và cơ chế thực hiện khi Nhà nước thu hồi đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân nước ngoài vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 59/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 59/2009/QĐ-UBND Hà
Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND
Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 58/2009/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 58/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 58/2009/QĐ-UBND Hà
Quyết định 54/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 54/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định kèm theo Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 54/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 16 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 54/2009/QĐ-UBND
Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 53/2009/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 53/2009/QĐ-UBNDNgày ban hành: 03 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 53/2009/QĐ-UBND
Quyết định 43/2008/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 43/2008/QĐ-UBND về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 43/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 43/2008/QĐ-UBND
Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND về công nhận quyền sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đăng ký biến động về sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 41/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 41/2008/QĐ-UBND
Quyết định 42/2008/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 42/2008/QĐ-UBND về trình tự, thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế trong nước không sử dụng vốn ngân sách nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 42/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂNTHÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 42/2008/QĐ-UBND Hà
Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 19/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 19/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 29 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 19/2008/QĐ-UBND Hà
Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thực hiện khoản 2 điều 40 Quyết định 137/2007/QĐ-UBND về chính sách bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 33/2008/QĐ-UBND thực hiện khoản 2 điều 40 Quyết định 137/2007/QĐ-UBND về chính sách bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở hoặc bằng tiền khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp bị thu hồi trên 30% diện tích đất nông nghiệp được giao thực hiện Điều 48 Nghị định 84/2007/NĐ-CP trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 33/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 09 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 33/2008/QĐ-UBND
Quyết định 26/2008/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 26/2008/QĐ-UBND về hạn mức giao đất ở mới, hạn mức công nhận đất ở đối với thửa đất có vườn, ao trong khu dân cư hình thành từ ngày 18/12/1980 đến trước ngày 1/7/2004 và kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 26/2008/QĐ-UBNDNgày ban hành: 28 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 26/2008/QĐ-UBND Hà
Chỉ thị 25/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chỉ thị 25/2007/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý sản xuất, kinh doanh tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 25/2007/CT-UBNDNgày ban hành: 04 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vũ Hồng Khanh ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 25/2007/CT-UBND Hà Nội, ngày
Tờ trình số 72/TTr-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Tờ trình số 72/TTr-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2008 và hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở và diện tích đất ở tối thiểu được tách thửa trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 72/TTr-UBNDNgày ban hành: 01 tháng 12 năm 2007 Loại văn bản: Văn bản khác Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 72/TTr-UBND Hà Nội, ngày
Quyết định 136/2007/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Quyết định 136/2007/QĐ-UBND quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở giãn dân nông thôn trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 136/2007/QĐ-UBNDNgày ban hành: 30 tháng 11 năm 2007 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vũ Hồng Khanh UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 136/2007/QĐ-UBND Hà

Vũ Hồng Khanh, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 22/03/2023 01:39:18
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vũ Hồng Khanh

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB