Vương Đình Huệ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 1
Công điện 01/CĐ-BTC yêu cầu tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Công điện 01/CĐ-BTC yêu cầu tăng cường các mặt công tác trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 01/CĐ-BTCNgày ban hành: 24 tháng 01 năm 2013 Loại văn bản: Công điện Người ký: Vương Đình Huệ BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CĐ-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm
Quyết định 831/QĐ-KTNN năm 2010 thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 831/QĐ-KTNN năm 2010 thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 831/QĐ-KTNNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 831/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm
Quyết định 827/QĐ-KTNN năm 2010 bổ sung Quyết định 931/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 827/QĐ-KTNN năm 2010 bổ sung Quyết định 931/QĐ-KTNN do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 827/QĐ-KTNNNgày ban hành: 07 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 827/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm
Quyết định 04/2010/QĐ-KTNN ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 04/2010/QĐ-KTNN ban hành Quy chế kiểm soát chất lượng kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 04/2010/QĐ-KTNNNgày ban hành: 02 tháng 06 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 04/2010/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02
Quyết định 196/QĐ-KTNN năm 2010 về cơ cấu lại các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 196/QĐ-KTNN năm 2010 về cơ cấu lại các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 196/QĐ-KTNNNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 196/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02 tháng 02
Quyết định 197/QĐ-KTNN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 197/QĐ-KTNN năm 2010 quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng trực thuộc Vụ Quan hệ quốc tế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 197/QĐ-KTNNNgày ban hành: 02 tháng 02 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 197/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 02 tháng 02
Quyết định 01/2010/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 01/2010/QĐ-KTNN ban hành Quy trình kiểm toán Ngân sách nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 01/2010/QĐ-KTNNNgày ban hành: 25 tháng 01 năm 2010 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 01/2010/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 25
Quyết định 1330/QĐ-KTNN năm 2009 về Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1330/QĐ-KTNN năm 2009 về Đề án luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1330/QĐ-KTNNNgày ban hành: 19 tháng 11 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1330/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 19 tháng 11
Quyết định 06/2009/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 06/2009/QĐ-KTNN về quy trình kiểm toán chương trình mục tiêu quốc gia do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 06/2009/QĐ-KTNNNgày ban hành: 23 tháng 10 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 06/2009/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 23
Quyết định 1034/QĐ-KTNN năm 2009 về việc phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1034/QĐ-KTNN năm 2009 về việc phối hợp công tác giữa Vụ Tổ chức cán bộ với các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1034/QĐ-KTNNNgày ban hành: 25 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1034/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 25 tháng 8
Quyết định 1017/QĐ-KTNN năm 2009 về quy chế thực hiện việc cưới, việc thăm hỏi ốm đau, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1017/QĐ-KTNN năm 2009 về quy chế thực hiện việc cưới, việc thăm hỏi ốm đau, việc tang và tổ chức các ngày lễ kỷ niệm do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1017/QĐ-KTNNNgày ban hành: 18 tháng 08 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1017/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 18 tháng 8
Quyết định 787/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 787/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Tổng hợp do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 787/QĐ-KTNNNgày ban hành: 06 tháng 07 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 787/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm
Quyết định 450/QĐ-KTNN năm 2009 về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 450/QĐ-KTNN năm 2009 về trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 450/QĐ-KTNNNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 450/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 29 tháng
Quyết định 428/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 428/QĐ-KTNN năm 2009 về Quy chế làm việc của Vụ Pháp chế do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 428/QĐ-KTNNNgày ban hành: 17 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 428/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 17
Quyết định 03/2009/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 03/2009/QĐ-KTNN về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 03/2009/QĐ-KTNNNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 03/2009/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 15

Vương Đình Huệ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 26/09/2020 16:14:54
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vương Đình Huệ

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB