Vương Đình Huệ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh

, Trang 2
Quyết định 03/QĐ-KTNN năm 2009 về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 03/QĐ-KTNN năm 2009 về kế hoạch kiểm toán bổ sung năm 2009 do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 03/QĐ-KTNNNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 03/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 15
Quyết định 418/QĐ-KTNN năm 2009 về việc giao bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 418/QĐ-KTNN năm 2009 về việc giao bổ sung kế hoạch kiểm toán năm 2009 cho các đơn vị trực thuộc Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 418/QĐ-KTNNNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 418/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 15
Quyết định 415/QĐ-KTNN năm 2009 về quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 415/QĐ-KTNN năm 2009 về quy chế làm việc của Vụ Tổ chức cán bộ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 415/QĐ-KTNNNgày ban hành: 14 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 415/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 14
Quyết định 02/2009/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 02/2009/QĐ-KTNN sửa đổi Quy chế soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 02/2009/QĐ-KTNNNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 02/2009/QĐ-KTNN Hà Nội,
Quyết định 181/QĐ-KTNN năm 2009 về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 181/QĐ-KTNN năm 2009 về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 181/QĐ-KTNNNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 181/QĐ-KTNN Hà Nội,
Quyết định 182/QĐ-KTNN năm 2009 về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 182/QĐ-KTNN năm 2009 về việc thành lập Phòng Nghiệp vụ do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 182/QĐ-KTNNNgày ban hành: 06 tháng 03 năm 2009 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 182/QĐ-KTNN Hà Nội,
Quyết định 1331/QĐ-KTNN năm 2008 về các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1331/QĐ-KTNN năm 2008 về các vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1331/QĐ-KTNNNgày ban hành: 15 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1331/QĐ-KTNN Hà Nội,
Chỉ thị 1238/CT-KTNN năm 2008 về việc tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chỉ thị 1238/CT-KTNN năm 2008 về việc tăng cường quản lý hoạt động kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1238/CT-KTNNNgày ban hành: 01 tháng 10 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1238/CT-KTNN Hà Nội,
Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1220/QĐ-KTNN năm 2008 về việc ban hành Quy chế làm việc của Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1220/QĐ-KTNNNgày ban hành: 26 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1220/QĐ-KTNN Hà Nội,
Quyết định 1177/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII  do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 1177/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước khu vực VIII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 1177/QĐ-KTNNNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 1177/QĐ-KTNN Hà Nội,
Quyết định 667/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 667/QĐ-KTNN năm 2008 về việc thành lập các đơn vị cấp phòng trực thuộc Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 667/QĐ-KTNNNgày ban hành: 24 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 667/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày 24
Chỉ thị 603/CT-KTNN 2008 về nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị, trực thuộc Kiểm toàn Nhà nước do Kiểm toàn Nhà nước ban hành

Chỉ thị 603/CT-KTNN 2008 về nâng cao hiệu quả thời giờ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị, trực thuộc Kiểm toàn Nhà nước do Kiểm toàn Nhà nước ban hành

Số hiệu: 603/CT-KTNNNgày ban hành: 20 tháng 06 năm 2008 Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 603/CT-KTNN Hà Nội, ngày 20
Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 07/2008/QĐ-KTNN về quy tắc ứng xử của kiểm toán viên nhà nước do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 07/2008/QĐ-KTNNNgày ban hành: 16 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 07/2008/QĐ-KTNN Hà
Quyết định 497/QĐ-KTNN năm 2008 về Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 497/QĐ-KTNN năm 2008 về Quy chế phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trực thuộc do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 497/QĐ-KTNNNgày ban hành: 09 tháng 05 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ----- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 497/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày
Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2008 bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN -2006 do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành

Quyết định 381/QĐ-KTNN năm 2008 bổ sung Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức kiểm toán nhà nước kèm theo Quyết định 715/QĐ-KTNN -2006 do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 381/QĐ-KTNNNgày ban hành: 29 tháng 04 năm 2008 Loại văn bản: Quyết định Người ký: Vương Đình Huệ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ----- cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 381/QĐ-KTNN Hà Nội, ngày

Vương Đình Huệ, tag của Văn Bản Mua Bán Nhanh, 26/09/2020 17:21:55
Từ khóa tìm kiếm liên quan tag Vương Đình Huệ

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB