Thông tư liên tịch

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Thông tư liên tịch, Trang 3
Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Thông tư liên tịch 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Số hiệu: 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMTNgày ban hành: 05 tháng 09 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Bùi Cách Tuyến BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC hướng dẫn thi hành quy định của Luật tố tụng hành chính về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hành chính do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Số hiệu: 03/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTCNgày ban hành: 01 tháng 08 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Sơn, Nguyễn Thị Thủy Khiêm VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011-2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 115/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXHNgày ban hành: 18 tháng 07 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Trọng Đàm, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH - BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập
Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường mạng internet và viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư liên tịch 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDL quy định trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian trong việc bảo hộ quyền tác giả và liên quan trên môi trường mạng internet và viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 07/2012/TTLT-BTTTT-BVHTTDLNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đỗ Quý Doãn, Hồ Anh Tuấn BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc
Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

Thông tư liên tịch 06/2012/TTLT-BTP-BNG sửa đổi Thông tư liên tịch 11/2008/TTLT-BTP-BNG hướng dẫn Nghị định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch tại cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Tư pháp - Bộ Ngoại giao ban hành

Số hiệu: 06/2012/TTLT-BTP-BNGNgày ban hành: 19 tháng 06 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đinh Trung Tụng, Nguyễn Thanh Sơn BỘ TƯ PHÁP - BỘ NGOẠI GIAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Thông tư 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYTNgày ban hành: 30 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Hồng Lĩnh, Nguyễn Thanh Long BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI – BỘ Y TẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định nội dung và mức chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXHNgày ban hành: 21 tháng 05 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Ngọc Phi, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH-BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Thông tư liên tịch 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành

Thông tư liên tịch 64/2012/TTLT-BTC-BTNMT sửa đổi Thông tư liên tịch 186/2009/TTLT-BTC-BTNMT do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành

Số hiệu: 64/2012/TTLT-BTC-BTNMTNgày ban hành: 25 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Vũ Thị Mai, Nguyễn Linh Ngọc BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Thông tư liên tịch 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Thông tư liên tịch 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 do Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 56/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXHNgày ban hành: 09 tháng 04 năm 2012 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thanh Hoà, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH- BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -
Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Điều 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Nghị định 82/2010/NĐ-CP quy định việc dạy và học tiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số trong cơ sở giáo dục phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 50/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTCNgày ban hành: 03 tháng 11 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thị Nghĩa, Nguyễn Tiến Dĩnh, Nguyễn Thị Minh BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ NỘI VỤ - BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Thông tư liên tịch 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Thông tư liên tịch 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDL quy định chế độ quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ngoài công lập do Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Số hiệu: 143/2011/TTLT/BTC-BVHTTDLNgày ban hành: 21 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Huỳnh Vĩnh Ái, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH - BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNVNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thái Bình, Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNV hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh do Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 47/2011/TTLT-BGDĐT-BNVNgày ban hành: 19 tháng 10 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thái Bình, Phạm Vũ Luận BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO – BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTCNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI- BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Thông tư liên tịch 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 141/2009/QĐ-TTg về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải do Bộ Giao thông vận tải - Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV-BTCNgày ban hành: 30 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Duy Thăng, Nguyễn Thị Minh BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI- BỘ NỘI VỤ-BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Tin nổi bật Thông tư liên tịch

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB