Thông tư liên tịch

, Văn Bản Mua Bán Nhanh, chuyên trang Thông tư liên tịch, Trang 4
Thông tư liên tịch 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Thông tư liên tịch 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 do Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 131/2011/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTTNgày ban hành: 22 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Trần Đức Lai, Cao Viết Sinh, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG -------- CỘNG HÒA
Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BCA-BNV quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BCA-BNV quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 06/2011/TTLT-BCA-BNVNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đặng Văn Hiếu, Trần Thị Hà BỘ CÔNG AN - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BCA-BNV quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BCA-BNV quy định chức danh tương đương để xét khen thưởng đối với cán bộ lãnh đạo, chỉ huy có quá trình cống hiến trong Công an nhân dân do Bộ Công an - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 06/2011/TTLT-BCA-BNVNgày ban hành: 08 tháng 09 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đặng Văn Hiếu, Trần Thị Hà BỘ CÔNG AN - BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:
Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư liên tịch 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Nội vụ - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 06/2011/TTLT-BNV-BGDĐTNgày ban hành: 06 tháng 06 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Trần Văn Tuấn, Phạm Vũ Luận BỘ NỘI VỤ-BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư liên tịch 72/2011/TTLT-BTC-BGTVT về hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đào tạo lái xe cơ giới đường bộ do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 72/2011/TTLT-BTC-BGTVTNgày ban hành: 27 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Thị Minh BỘ TÀI CHÍNH BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh
Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 37/2011/TTLT-BNNPTNT-BNVNgày ban hành: 23 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Cao Đức Phát, Trần Văn Tuấn BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN- BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do
Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 69/2011/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và phí sử dụng dịch vụ khách hàng thường xuyên do Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 69/2011/TTLT-BTC-BTPNgày ban hành: 18 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Đinh Trung Tụng, Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH - BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT về sửa đổi Mục IV của Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải

Thông tư liên tịch 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT về sửa đổi Mục IV của Thông tư liên tịch 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container tại cảng biển Việt Nam của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương), Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải do Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải

Số hiệu: 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVTNgày ban hành: 13 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Thành Biên, Nguyễn Hồng Trường, Đỗ Hoàng Anh Tuấn BỘ TÀI CHÍNH BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP về quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng do Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ ban hành

Thông tư liên tịch 03/2011/TTLT-BNV-TTCP về quy định khen thưởng cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng do Bộ Nội vụ - Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 03/2011/TTLT-BNV-TTCPNgày ban hành: 06 tháng 05 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Trần Văn Tuấn, Trần Văn Truyền BỘ NỘI VỤ - THANH TRA CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 02/2011/TTLT-BNV-BTPNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Duy Thăng BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Thông tư liên tịch 02/2011/TTLT-BNV-BTP về hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức ngạch chấp hành viên thi hành án dân sự do Bộ Nội vụ - Bộ Tư pháp ban hành

Số hiệu: 02/2011/TTLT-BNV-BTPNgày ban hành: 15 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Đức Chính, Nguyễn Duy Thăng BỘ NỘI VỤ-BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN hướng dẫn việc chuyển xếp ngạch và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa do Bộ Nội vụ Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Số hiệu: 01/2011/TTLT-BNV-BKHCNNgày ban hành: 07 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Nguyễn Quân, Nguyễn Duy Thăng BỘ NỘI VỤ - BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 16/2011/TTLT-BCT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương do Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ ban hành

Thông tư liên tịch 16/2011/TTLT-BCT-BNV về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương do Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 16/2011/TTLT-BCT-BNVNgày ban hành: 05 tháng 04 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Hoàng Quốc Vượng, Nguyễn Duy Thăng BỘ CÔNG THƯƠNG - BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT sửa đổi Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Thông tư liên tịch 43/2011/TTLT/BTC-BGTVT sửa đổi Thông tư liên tịch 103/2008/TTLT-BTC-BGTVT hướng dẫn về quản lý giá cước vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 43/2011/TTLT/BTC-BGTVTNgày ban hành: 28 tháng 03 năm 2011 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Trần Văn Hiếu, Phạm Quý Tiêu BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thông tư liên tịch 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa vụ sản xuất trong năm do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư liên tịch 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNT hướng dẫn về phương pháp điều tra, khảo sát, xác định chi phí, tính giá thành sản xuất lúa vụ sản xuất trong năm do Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 171/2010/TTLT-BTC-BNNPTNTNgày ban hành: 01 tháng 11 năm 2010 Loại văn bản: Thông tư liên tịch Người ký: Bùi Bá Bổng, Trần Văn Hiếu BỘ TÀI CHÍNH - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Tin nổi bật Thông tư liên tịch

Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Công văn số 543/TCHQ-TXNK: Phân loại đầu DVD dùng cho xe ô tô
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT: Quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư Số 07/2017/TT-BKHCN: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Thông tư 54/2019/TT-BGTVT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Hợp đồng dịch vụ phun thuốc sát trùng sát khuẩn dịch viêm phổi do virus Corona (nCoV-19)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)
Quyết định số 125/QĐ-BYT: Về việc ban hành Hướng dẫn Chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV)

Đăng ký Miễn phí

VINADESIGN PHALCON WEB